Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 81Vládní návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (tisk 438) (2. února 2000) 
č. 82Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (tisk 439) (2. února 2000) 
č. 83Návrh státního rozpočtu na rok 2000 – kapitola Ústavní soud (3. února 2000) 
č. 84Návrh posl. C. Svobody, V. Krásy a P. Němce na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 217) (3. února 2000) 
č. 85Plán zahraničních pracovních styků ústavně právního výboru na rok 2000 (9. února 2000) 
č. 86Vládní návrh zákona o státním zastupitelství a o změně některých souvisejících zákonů (o státním zastupitelství) (tisk 370) (9. února 2000) 
č. 87Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 383) (9. února 2000) 
č. 88Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony (tisk 480) (10. února 2000) 
č. 89Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 465) (10. února 2000) 
č. 90k připomínkám poslance Stanislava Křečka vznesených na 22. schůzi Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) dne 23. února 2000 (23. února 2000) 
č. 91 (23. února 2000) 
č. 92 (25. února 2000) 
č. 93Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony (tisk 480) (15. března 2000) 
č. 94Návrh posl. V. Parkanové, M. Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 233) (15. března 2000) 
č. 95Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 501) (15. března 2000) 
č. 96 (16. března 2000) 
č. 97Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. (tisk 541) (15. a 16. března 2000) 
č. 98Návrh posl. J. Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 401) (16. března 2000) 
č. 99Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 465) (16. března 2000) 
č. 100Postup při projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (tisk 476) (17. března 2000) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)