Zemědělský výbor
Usnesení

č. 76k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ (27. února 2008) 
č. 77k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 383/ (27. února 2008) 
č. 78k návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007 /sněmovní tisk 500/ – kapitola 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální (14. května 2008) 
č. 79k návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007 /sněmovní tisk 500/ – kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství (včetně finančních vztahů k Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a výdajů na Společnou zemědělskou politiku s dopady na státní rozpočet) (14. května 2008) 
č. 80k návrhu poslanců Ivana Ohlídala, Waltera Bartoše, Olgy Zubové, Petra Wolfa, Miloslava Souška, Marcely Mertlinové, Jana Látky a Jaromíra Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 456/ (14. května 2008) 
č. 81k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 459/ (14. května 2008) 
č. 82k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 460/ (14. května 2008) 
č. 83k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 480/ (14. května 2008) 
č. 84k volbě člena podvýboru zemědělského výboru PS pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství (14. května 2008) 
č. 85k Informaci ministra zemědělství ČR o aktuální situaci v Lesy ČR, s.p. (24. června 2008) 
č. 86k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 511/ (10. září 2008) 
č. 87ke zprávě o realizaci protipovodňových opatření v České republice do roku 2007 /sněmovní tisk 530/ (10. září 2008) 
č. 88k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb. o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 507/ (10. září 2008) 
č. 89k vyslání delegace zemědělského výboru do Švédska ve dnech 29. září – 3. října 2008 (29.9. a 3.10. 2008 doprava) (10. září 2008) 
č. 90k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - Kapitola č. 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální (5. listopadu 2008) 
č. 91k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - Kapitola č. 329 – Ministerstvo zemědělství (5. listopadu 2008) 
č. 92k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2007 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2007 /sněmovní tisk 565/ (5. listopadu 2008) 
č. 93k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 587/ (5.  listopadu  2008) 
č. 94k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 562/ (5.  listopadu  2008) 
č. 95k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - Kapitola č. 329 – Ministerstvo zemědělství, doprovodné usnesení k usnesení č. 91 (5. listopadu 2008) 

1234
ISP (příhlásit)