Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru pro evropské záležitosti (13. září 2006) 
č. 3k volbě předsedy výboru pro evropské záležitosti (13. září 2006) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru pro evropské záležitosti (13. září 2006) 
č. 6k Návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a pravidel o právních předpisech použitelných v manželských věcech /kód dokumentu 11818/06, KOM(2006) 399 v konečném znění/ (27. září 2006) 
č. 10k nominaci zástupců výboru pro evropské záležitosti do Parlamentního shromáždění EU – Středomoří (EMPA) (27. září 2006) 
č. 11k ustavení podvýborů (27. září 2006) 
č. 12k plánu zahraničních styků VEZ na I. pololetí roku 2007 (27. září 2006) 
č. 13k cestě delegace VEZ na XXXVI. COSAC do Finska (27. září 2006) 
č. 16k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. – 15. září 2006 (27. září 2006) 
č. 21k dokumentům Evropské komise, které obsahují návrh mandátu Evropské komise pro jednání o nové Posílené dohodě mezi EU a Ukrajinou a předběžné hodnocení dopadů dohody (24. října 2006) 
č. 22ke Sdělení Komise – Monitorovací zpráva o stavu připravenosti Bulharska a Rumunska na členství v EU /kód dokumentu 13347/06, KOM(2006) 549 v konečném znění/ (24. října 2006) 
č. 31ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Tematická strategie udržitelného používání pesticidů /kód dokumentu 11902/06, KOM(2006) 372 v konečném znění (2. listopadu 2006) 
č. 37ke Zprávě o plnění Národního Lisabonského programu 2005 – 2008 (Národního programu reforem České republiky) (2. listopadu 2006) 
č. 51ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Provádění strategie Společenství na snížení emisí CO2 z automobilů: Šesté výroční sdělení o účinnosti strategie /kód dokumentu 12389/06, KOM(2006) 463 v konečném znění/ (16. listopadu 2006) 
č. 54k záměru vyslat členy výboru pro evropské záležitosti do zahraničí (16. listopadu 2006) 
č. 59k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 13. – 30. listopadu 2006 (6. prosince 2006) 
č. 64k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 30. října – 30. listopadu 2006 /doprojednání/ (14. prosince 2006) 
č. 67k Zelené knize o detekčních technologiích při práci donucovacích, celních a jiných bezpečnostních orgánů /kód dokumentu 13183/06, KOM(2006) 474 v konečném znění/ (14. prosince 2006) 
č. 68ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Soudnímu dvoru Evropských společenství o změně ustanovení hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství týkajících se pravomocí Soudního dvora s cílem zajistit účinnější soudní ochranu /kód dokumentu 11356/06, KOM(2006) 346 v konečném znění/ (14. prosince 2006) 
č. 70k cestě vedení výboru pro evropské záležitosti do Polska (14. prosince 2006) 

12345>>
ISP (příhlásit)