Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

č. 230ke Klimaticko-energetickému balíčku (3. dubna 2008) 
č. 231k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel /kód dokumentu 5089/08, KOM(2007) 856 v konečném znění/ (3. dubna 2008) 
č. 232k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracování) /kód dokumentu 5088/08, KOM(2007) 844 v konečném znění/ (3. dubna 2008) 
č. 233k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 11. ledna – 14. února 2008 – doprojednání (3. dubna 2008) 
č. 234k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 15. února – 25. března 2008 (3. dubna 2008) 
č. 235k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství /kód dokumentu 16534/07, KOM(2007) 765 v konečném znění/ (3. dubna 2008) 
č. 236ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Příležitosti, přístup a solidarita: nová vize sociální Evropy v 21. století /kód dokumentu 15694/07, KOM(2007) 726 v konečném znění/ (3. dubna 2008) 
č. 237ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Postavení zdravotně postižených osob v Evropské unii: Evropský akční plán 2008 – 2009 /kód dokumentu 15914/07, KOM(2007) 738 v konečném znění/ (3. dubna 2008) 
č. 238k Návrhu rámcového rozhodnutí Rady o používání jmenné evidence cestujících pro účely vynucování práva /kód dokumentu 14922/07, KOM(2007) 654 v konečném znění/ (3. dubna 2008) 
č. 239ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Vytváření společné přistěhovalecké politiky /kód dokumentu 16239/07, KOM(2007) 780 v konečném znění/ (3. dubna 2008) 
č. 240k zařazení bodu Stav příprav českého předsednictví Rady Evropské unie na příští schůzi Poslanecké sněmovny (3. dubna 2008) 
č. 241k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (3. dubna 2008) 
č. 242ke Zprávě Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Druhá zpráva o uplatňování směrnice o tabákových výrobcích /kód dokumentu 16256/07, KOM(2007) 754 v konečném znění/ (3. dubna 2008) 
č. 243k Bílé knize o integraci trhů EU s hypotečními úvěry /kód dokumentu 5128/08, KOM(2007) 807 v konečném znění/ (3. dubna 2008) 
č. 244k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací /kód dokumentu 15379/07, KOM(2007) 697 v konečném znění/ (4. dubna 2008) 
č. 245ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě týkající se zprávy o současné praxi při poskytování informací o léčivých přípravcích pacientům v souladu s článkem 88a směrnice 2001/83/ES ve znění směrnice 2004/27/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků /kód dokumentu 5242/08, KOM(2007) 862 v konečném znění/ (4. dubna 2008) 
č. 246ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Partnerství pro komunikaci o Evropě /kód dokumentu 13829/07, KOM(2007) 568 v konečném znění/ (4. dubna 2008) 
č. 247k účasti delegace VEZ na společném parlamentním shromáždění k západnímu Balkánu (15. května 2008) 
č. 248k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ (22. května 2008) 
č. 249ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Roční politická strategie na rok 2009 /kód dokumentu 6688/08, KOM(2008) 72 v konečném znění/ (22. května 2008) 

<<34567891011>>
ISP (příhlásit)