Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

č. 81ke Sdělení Komise – Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností /kód dokumentu 14349/06, KOM(2006) 545 v konečném znění/ (8. února 2007) 
č. 82k žádosti ministra financí Ing. Miroslava Kalouska o projednání dokumentu (8. února 2007) 
č. 83ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Závěrečné hodnocení provádění víceletého akčního plánu Společenství na podporu bezpečnějšího používání internetu prostřednictvím boje s nedovolenými a škodlivými materiály v globálních sítích /kód dokumentu 14937/06, KOM(2006) 663 v konečném znění/ (23. února 2007) 
č. 84ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Koordinace systémů přímých daní členských států na vnitřním trhu /kód dokumentu 17066/06, COM(2006) 823 final/ (23. února 2007) 
č. 85k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. prosince 2006 – 21. ledna 2007 /doprojednání/ (23. února 2007) 
č. 86k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 22. – 31. ledna 2007 (23. února 2007) 
č. 87ke Konvergenčnímu programu České republiky (aktualizovaná verze březen 2007) (23. února 2007) 
č. 88k Bílé knize o zlepšení jednotného tržního rámce pro investiční fondy /kód dokumentu 15484/06, KOM(2006) 686 v konečném znění/ (23. února 2007) 
č. 89k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. – 18. února 2007 (23. února 2007) 
č. 90k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (23. února 2007) 
č. 91ke Sdělení Komise jarní Evropské radě – Provádění obnovené Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost: rok výsledků (část I/IV) /kód dokumentu 5074/07, COM(2006) 816 final (Part 1)/ (23. února 2007) 
č. 92ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Navrácení systému eCall do správných kolejí – akční plán (Třetí sdělení o e-bezpečnosti) /kód dokumentu 15932/06, KOM(2006) 723 v konečném znění/ (23. února 2007) 
č. 93k návrhu na jmenování kandidátky na funkci soudkyně Soudního dvora Evropských společenství (2. března 2007) 
č. 94ke Zprávě Komise Radě a Evropskému parlamentu – Provádění směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ /kód dokumentu 14793/06, KOM(2006) 643 v konečném znění/ (2. března 2007) 
č. 95k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES za účelem zahrnutí leteckých činností do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství /kód dokumentu 5154/07, KOM(2006) 818 v konečném znění/ (2. března 2007) 
č. 96ke Zprávě Komise – Pokrok při dosahování cílů Kjótského protokolu (požadovaná na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu) /kód dokumentu 14918/06, KOM(2006) 658 v konečném znění/ (2. března 2007) 
č. 97k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro ochranu půdy a o změně směrnice 2004/35/ES /kód dokumentu 13388/06, KOM(2006) 232 v konečném znění/ (2. března 2007) 
č. 98ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Tematická strategie pro ochranu půdy /kód dokumentu 13401/06, KOM(2006) 231 v konečném znění/ (2. března 2007) 
č. 99k Návrhu rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL) /kód dokumentu 5055/07, KOM(2006) 817 v konečném znění (2. března 2007) 
č. 100k Zelené knize: Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století /kód dokumentu 15725/06, KOM(2006) 708 v konečném znění (2. března 2007) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)