Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

záznam č. 174k vládnímu návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 253/ (24. října 2007) 
č. 175k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. – 21. října 2007 – doprojednání (27. listopadu 2007) 
č. 176k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 22. října – 18. listopadu 2007 (27. listopadu 2007) 
č. 177k plánu zahraničních styků VEZ na rok 2008 (27. listopadu 2007) 
č. 178k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (27. listopadu 2007) 
č. 179k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ (6. prosince 2007) 
č. 180ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Legislativní a pracovní program Komise na rok 2008 /kód dokumentu 14663/07, KOM(2007) 640 v konečném znění/ (6. prosince 2007) 
č. 181ke Sdělení Komise – Směrem k Evropské chartě práv spotřebitelů energie /kód dokumentu 11573/07, KOM(2007) 386 v konečném znění/ (6. prosince 2007) 
č. 182k Informaci k Doporučení pro stanovisko Rady v souladu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 k aktualizovanému konvergenčnímu programu České republiky na období 2006 – 2009 /kód dokumentu 10468/07, SEC(2007) 724 v konečném znění/ (6. prosince 2007) 
č. 183k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem /kód dokumentu 9871/07, KOM(2007) 249 v konečném znění/ (6. prosince 2007) 
č. 184k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (6. prosince 2007) 
č. 185k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 22. října – 18. listopadu 2007 /doprojednání/ (11. prosince 2007) 
č. 186k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 19. – 30. listopadu 2007 (11. prosince 2007) 
č. 187k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (11. prosince 2007) 
č. 188k Rámcovému rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji s terorismem /kód dokumentu 14960/07, KOM(2007) 650 v konečném znění/ (17. ledna 2008) 
č. 189Záznam k vládnímu návrhu, kterým se Parlamentu České republiky předkládá návrh na vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 ze dne 21. června 1935 o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, a článku 8 odst. 4 Evropské sociální charty ze dne 18. října 1961 /sněmovní tisk 336/ (17. ledna 2008) 
č. 190ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – "Modernizace sociální ochrany pro větší sociální spravedlnost a hospodářskou soudržnost: další pokrok v aktivním začleňování lidí nejvíce vzdálených trhu práce" /kód dokumentu 14101/07, KOM(2007) 620 v konečném znění/ (17. ledna 2008) 
č. 191ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Jaderný ukázkový program /kód dokumentu 13566/07, KOM(2007) 565 v konečném znění/ (17. ledna 2008) 
č. 192k Zelené knize o budoucím společném evropském azylovém systému /kód dokumentu 10516/07, KOM(2007) 301 v konečném znění/ (17. ledna 2008) 
č. 193ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – GALILEO na rozcestí: provádění evropských programů GNSS /kód dokumentu 7828/07, KOM(2007) 261 v konečném znění/ (17. ledna 2008) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)