Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

č. 41ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Legislativní a pracovní program Komise na rok 2007 /kód dokumentu COM(2006) 629 final/ (2. listopadu 2006) 
č. 42k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 16. – 29. října 2006 /doprojednání/ (16. listopadu 2006) 
č. 43k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 30. října – 12. listopadu 2006 (16. listopadu 2006) 
č. 44k volbě členů podvýboru pro evropské fondy (16. listopadu 2006) 
č. 45k volbě členů podvýboru pro české předsednictví Rady EU (16. listopadu 2006) 
č. 46k volbě členů podvýboru pro regionální a přeshraniční spolupráci (16. listopadu 2006) 
č. 47k volbě místopředsedů podvýborů (16. listopadu 2006) 
č. 48k volbě předsedů podvýborů (16. listopadu 2006) 
č. 49k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (16. listopadu 2006) 
č. 50ke Sdělení Komise o prioritách boje proti nelegálnímu přistěhovalectví státních příslušníků třetích zemí /kód dokumentu 11881/06, KOM(2006) 402 v konečném znění/ (16. listopadu 2006) 
č. 51ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Provádění strategie Společenství na snížení emisí CO2 z automobilů: Šesté výroční sdělení o účinnosti strategie /kód dokumentu 12389/06, KOM(2006) 463 v konečném znění/ (16. listopadu 2006) 
č. 52ke Zprávě Komise Radě o přezkumu režimu energetických plodin (podle článku 92 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce) Návrh nařízení Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) /kód dokumentu 13217/06, KOM(2006) 500 v konečném znění/ (16. listopadu 2006) 
č. 53ke Zprávě Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole: Produkce, zpracování a přeshraniční přeprava nebezpečných a jiných odpadů v členských státech Evropské unie v letech 1997 – 2000 /kód dokumentu 12346/06, KOM(2006) 430 v konečném znění/ (16. listopadu 2006) 
č. 54k záměru vyslat členy výboru pro evropské záležitosti do zahraničí (16. listopadu 2006) 
č. 55ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ „Sedmé sdělení o uplatňování článků 4 a 5 směrnice 89/552/EHS „Televize bez hranic“ ve znění směrnice 97/36/ES za období 2003 – 2004“ /kód dokumentu 12348/06, KOM(2006) 459 v konečném znění/ (16. listopadu 2006) 
č. 56ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů DOPORUČENÍ KOMISE ze dne [ ] o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů /kód dokumentu 12352/06, K(2006) 3808 v konečném znění/ (16. listopadu 2006) 
č. 57ke Rozvoj komplexní a soudržné strategie EU k mapování trestné činnosti a trestního soudnictví: Akční plán EU na období let 2006 – 2010 /kód dokumentu 12345/06, KOM(2006) 437 v konečném znění/ (16. listopadu 2006) 
č. 58k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 30. října – 12. listopadu 2006 /doprojednání/ (6. prosince 2006) 
č. 59k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 13. – 30. listopadu 2006 (6. prosince 2006) 
č. 60ke Zprávě o pokroku Turecka za rok 2006 /kód dokumentu 14970/06, SEC(2006) 1390/ (6. prosince 2006) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)