Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

č. 401k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. března – 5. dubna 2009 (15. dubna 2009) 
č. 402ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě týkající se revize víceletého finančního rámce (2007 – 2013) k Návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec /kód dokumentu 17606/08, KOM(2008) 859 v konečném znění/ (15. dubna 2009) 
č. 403k Návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) k Návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/493/ES, kterým se stanoví částka podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013, její roční rozdělení a minimální částka, která má být soustředěna v regionech způsobilých v rámci konvergenčního cíle /kód dokumentu 5883/09, KOM(2009) 38 v konečném znění/ (15. dubna 2009) 
č. 404k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vypracování programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky /kód dokumentu 5972/09, KOM(2009) 35 v konečném znění/ (15. dubna 2009) 
č. 405ke Sdělení Komise – Energetická účinnost: plnění 20% cílové hodnoty /kód dokumentu 15908/08, KOM(2008) 772 v konečném znění/ (15. dubna 2009) 
č. 406ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Evropa může ušetřit více energie kombinovanou výrobou tepla a elektřiny /kód dokumentu 15907/08, KOM(2008) 771 v konečném znění/ (15. dubna 2009) 
č. 407ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské centrální bance – Pět let rozšířené EU Hospodářské úspěchy a výzvy /kód dokumentu 6842/09, KOM(2009) 79 v konečném znění/ (15. dubna 2009) 
č. 408k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis /kód dokumentu 17498/08, KOM(2008) 662 v konečném znění/ (15. dubna 2009) 
č. 409k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis /kód dokumentu 17499/08, KOM(2008) 663 v konečném znění/ (15. dubna 2009) 
č. 410k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o farmakovigilanci /kód dokumentu 17502/08, KOM(2008) 665 v konečném znění/ (15. dubna 2009) 
č. 411k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES, pokud jde o zabránění vstupu léčivých přípravků, které jsou padělané, pokud jde o identifikační údaje a údaje o jejich historii či původu, do legálního dodavatelského řetězce /kód dokumentu 17504/08, KOM(2008) 668 v konečném znění/ (15. dubna 2009) 
č. 412ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče /kód dokumentu 17427/08, KOM(2008) 836 v konečném znění/ (15. dubna 2009) 
č. 413ke Zprávě Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Provádění doporučení Rady ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny (2003/878/ES) /kód dokumentu 5021/09, KOM(2008) 882 v konečném znění/ (15. dubna 2009) 
č. 414k Zelené knize o pracovnících ve zdravotnictví v Evropě /kód dokumentu 17479/08, KOM(2008) 725 v konečném znění/ (15. dubna 2009) 
č. 415ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Závěrečná hodnotící zpráva o rámcové strategii a akčním programu Společenství v oblasti strategie Společenství pro rovnost žen a mužů (2001 – 2006) /kód dokumentu 12809/08, KOM(2008) 503 v konečném znění/ (16. dubna 2009) 
č. 416ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Roční politická strategie na rok 2010 /kód dokumentu 6852/09, KOM(2009) 73 v konečném znění/ (16. dubna 2009) 
č. 417k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro zavedení Inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy /kód dokumentu 17564/08, KOM(2008) 887 v konečném znění/ (16. dubna 2009) 
č. 418k Zelené knize – TEN-T: přezkum politiky směrem k lépe integrované transevropské dopravní síti ve službách společné dopravní politiky /kód dokumentu 6135/09, KOM(2009) 44 v konečném znění/ (16. dubna 2009) 
č. 419ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Cesta ke komplexní dohodě o změně klimatu v Kodani /kód dokumentu 5892/09, KOM(2009) 39 v konečném znění/ (16. dubna 2009) 
č. 420k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (16. dubna 2009) 

<<171819202122232425>>
ISP (příhlásit)