Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

č. 7k Pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví /kód dokumentu 8866/06, KOM(2006) 168 v konečném znění/ (27. září 2006) 
č. 10k nominaci zástupců výboru pro evropské záležitosti do Parlamentního shromáždění EU – Středomoří (EMPA) (27. září 2006) 
č. 15k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 15. května – 31. srpna 2006 (27. září 2006) 
č. 20k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 16. září – 15. října 2006 (24. října 2006) 
č. 23ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Směrem k udržitelnému evropskému odvětví vína /kód dokumentu 10851/06, KOM(2006) 319 v konečném znění/ (24. října 2006) 
č. 24k Návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/84/EHS o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů /kód dokumentu 12698/06, KOM(2006) 486 v konečném znění/ (24. října 2006) 
č. 26k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (24. října 2006) 
č. 28k Informaci o Operačních programech na léta 2007 – 2013 (2. listopadu 2006) 
č. 29k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací /kód dokumentu 11724/06, KOM(2006) 382 v konečném znění (2. listopadu 2006) 
č. 34k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/: kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa – v tom: odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu a projektů Finančního mechanismu EHP/Norsko (2. listopadu 2006) 
č. 35k otázce spolufinancování stálého člena sekretariátu COSAC (2. listopadu 2006) 
č. 36k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (2. listopadu 2006) 
č. 40k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 16. – 29. října 2006 (2. listopadu 2006) 
č. 41ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Legislativní a pracovní program Komise na rok 2007 /kód dokumentu COM(2006) 629 final/ (2. listopadu 2006) 
č. 44k volbě členů podvýboru pro evropské fondy (16. listopadu 2006) 
č. 46k volbě členů podvýboru pro regionální a přeshraniční spolupráci (16. listopadu 2006) 
č. 48k volbě předsedů podvýborů (16. listopadu 2006) 
č. 52ke Zprávě Komise Radě o přezkumu režimu energetických plodin (podle článku 92 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce) Návrh nařízení Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) /kód dokumentu 13217/06, KOM(2006) 500 v konečném znění/ (16. listopadu 2006) 
č. 60ke Zprávě o pokroku Turecka za rok 2006 /kód dokumentu 14970/06, SEC(2006) 1390/ (6. prosince 2006) 
č. 63k termínům a pořadům schůzí výboru pro evropské záležitosti (6. prosince 2006) 

12345>>
ISP (příhlásit)