Kontrolní výbor
Usnesení

č. 61k Analýze důvodů zpoždění odstraňování povodňových škod v letech 1997 až 2006 a k Ekonomické analýze Ministerstva zemědělství k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (21. února 2007) 
č. 62ke Střednědobé koncepci rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních složek justice do roku 2009 (21. února 2007) 
č. 63k Realizaci akce k zajištění rušení nedovolené mobilní komunikace vězněných osob dle usnesení vlády č. 1401 ze dne 6. prosince 2006 (21. února 2007) 
č. 64k Hospodaření správců kapitol s rezervními fondy (přerušeno na 4. schůzi kontrolního výboru) (21. února 2007) 
č. 65k Vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 124/ (21. února 2007) 
č. 66k Činnosti celní správy České republiky – plnění usnesení kontrolního výboru č. 56 ze dne 10. ledna 2007 (21. února 2007) 
č. 67k volbě zástupců kontrolního výboru do expertního týmu k řešení podoby Správy státních hmotných rezerv (21. února 2007) 
č. 68k Vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 63/ - (přerušeno na 5. schůzi kontrolního výboru) (21. února 2007) 
č. 69ke Zprávě o dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Státním fondem životního prostředí České republiky, Státním fondem rozvoje bydlení a Státním fondem dopravní infrastruktury (21. února 2007) 
č. 70ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/24 – Finanční prostředky poskytnuté na odstraňování povodňových škod z roku 2002 v dopravní infrastruktuře (22. února 2007) 
č. 71ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/28 – Hospodaření s finančními prostředky státu při nakládání s nebezpečnými odpady (22. února 2007) 
č. 72k návrhu termínu a pořadu 8. schůze kontrolního výboru (22. února 2007) 
č. 73k návrhu termínu a pořadu 9. schůze kontrolního výboru (22. února 2007) 
č. 74ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/09 - Finanční prostředky čerpané na publikační činnost správců kapitol státního rozpočtu (4. dubna 2007) 
č. 75ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/01 - Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na zabezpečení činnosti Českého statistického úřadu (4. dubna 2007) 
č. 76ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/05 - Finanční prostředky určené na výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí (4. dubna 2007) 
č. 77ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/30 - Hospodaření zeměměřických a katastrálních orgánů s majetkem státu a finančními prostředky státního rozpočtu (4. dubna 2007) 
č. 78ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/16 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví (4. dubna 2007) 
č. 79ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/13 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřad (4. dubna 2007) 
č. 80ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/20 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Grantová agentura České republiky (4. dubna 2007) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)