Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 981k návrhu poslanců Marka Bendy, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919 /sněmovní tisk 213/ - prvé čtení (10. března 2020) 
č. 982k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 624/ - prvé čtení (10. března 2020) 
č. 983k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 630/ - prvé čtení (10. března 2018) 
č. 984k informaci ministra zemědělství a ministra životního prostředí o řešení kůrovcové kalamity, škod způsobených bekyní velkohlavou a přemnožením hraboše polního a ke zprávě ministra zemědělství o řešení krize v lesnictví v souvislosti s kůrovcem (11. března 2020) 
č. 985k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/ - prvé čtení (11. března 2020) 
č. 986k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 755/ - prvé čtení (11. března 2020) 
č. 987k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (11. března 2020) 
č. 988k návrhu na volbu členů Rady Českého rozhlasu (11. března 2020) 
č. 989k návrhu na volbu členů Rady České televize (11. března 2020) 
č. 990k návrhu na určení ověřovatelů 42. schůze Poslanecké sněmovny (24. března 2020) 
č. 991k vyhlášení stavu legislativní nouze (24. března 2020) 
č. 992k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 784 ve zkráceném jednání (24. března 2020) 
č. 993k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 1 /sněmovní tisk 784/ schváleného pořadu 42. schůze Poslanecké sněmovny (24. března 2020) 
č. 994k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 788 ve zkráceném jednání (24. března 2020) 
č. 995k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 2 /sněmovní tisk 788/ schváleného pořadu 42. schůze Poslanecké sněmovny (24. března 2020) 
č. 996k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 785 ve zkráceném jednání (24. března 2020) 
č. 997k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 787 ve zkráceném jednání (24. března 2020) 
č. 998k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 4 /sněmovní tisk 787/ schváleného pořadu 42. schůze Poslanecké sněmovny (24. března 2020) 
č. 999k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 786 ve zkráceném jednání (24. března 2020) 
č. 1000k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 5 /sněmovní tisk 786/ schváleného pořadu 42. schůze Poslanecké sněmovny (24. března 2020) 

<<464748495051525354>>
ISP (příhlásit)