Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 61k návrhu stanoviska výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky Poslanecká sněmovna 1/ konstatuje, a) že opatření vyplývající z usnesení vlády č. 31 z 20. ledna 1993 a č. 67 z 10. února 1993 jsou přiměřená, potřebná a vyslovuje s nimi souhlas; b) že při realizaci těchto opatření je nezbytné dodržovat zákony a vyvozovat důsledky z jejich porušování u všech skupin obyvatelstva, orgánů státní správy i samosprávy; 2/ žádá vládu, a) aby zajistila důslednou realizaci úkolů vyplývajících z těchto usnesení na všech stupních státní správy; b) aby předkládala jednou za tři měsíce garančnímu výboru Poslanecké sněmovny a jednou za pololetí Poslanecké sněmovně zprávu o stavu v oblasti migrace a s tím spojenými problémy, přičemž první zprávu předloží Poslanecké sněmovně do konce srpna 1993; c) aby vypracovala dlouhodobou koncepci legislativního řešení všech forem migrace a předložila ji Poslanecké sněmovně do 30. červn (24. března 1993) 
č. 62k návrhu poslanců V. Šumana a T. Fejfara na vydání zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) /sněmovní tisky 82 a 119/ Poslanecká sněmovna schvaluje návrh poslanců Vladimíra Šumana a Tomáše Fejfara na vydání zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním - trestní řád - podle sněmovního tisku 82 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 119 a schváleného pozměňovacího návrhu. (24. března 1993) 
č. 63k vládnímu návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1993 /sněmovní tisk 7/ Poslanecká sněmovna I. schvaluje rozpočet Fondu národního majetku České republiky na rok 1993; II. žádá předsedu výkonného výboru Fondu národního majetku České republiky, aby čtvrtletně informoval hospodářský výbor Poslanecké sněmovny o čerpání rozpočtu; III. žádá vládu, aby předložila návrh na čtyři kandidáty z řad ekonomických odborníků na členy dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky nejpozději do termínu zahájení dubnové schůze Poslanecké sněmovny. (24. března 1993) 
č. 64k vládnímu návrhu zákona o Kanceláři prezidenta republiky /sněmovní tisky 145 a 163/ Poslanecká sněmovna schvaluje vládní návrh zákona o Kanceláři prezidenta republiky podle sněmovního tisku 145 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 163 a schválených pozměňovacích návrhů. (24. března 1993) 
č. 65ke zprávě o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní tisk 147/ Poslanecká sněmovna 1/ neschvaluje zprávu o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 147; 2/ žádá ve smyslu zákona České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, aby předložila Poslanecké sněmovně novou zprávu. (24. března 1993) 
č. 66k návrhu rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1993 /sněmovní tisk 91/ Poslanecká sněmovna 1/ schvaluje návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1993 podle sněmovního tisku 91; 2/ žádá vládu, aby urychleně vypracovala návrhy novel zákona č. 486/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákona ČNR č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání a zákona ČNR č. 36/1993 Sb., o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a odstranila tak nedostatky v právním a ekonomickém postavení Rady; 3/ žádá vládu, aby v návaznosti na bod 2 tohoto usnesení navrhla případné změny v zákoně ČNR č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu. (24. března 1993) 
č. 67k návrhu statutu a jednacího řádu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Zásah a Vlna" (24. března 1993) 
č. 68k návrhu na změnu způsobu financování poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny Parlamentu (24. března 1993) 
č. 69ke zrušení rozhodnutí městské rady Českého Brodu ze dne 2. 9. 1992 (24. března 1993) 
č. 70ke zprávě o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 182/ (24. března 1993) 
č. 71ke zprávě o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 183/ (24. března 1993) 
č. 72k návrhu na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny (24. března 1993) 
č. 73k volbě členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Zásah a Vlna" (25. března 1993) 
č. 74k volbě členů Rady České tiskové kanceláře (25. března 1993) 
č. 75k volbě členů dozorčí rady Grantové agentury (25. března 1993) 
č. 76k návrhu na tajnou volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Zásah a Vlna" (25. března 1993) 
č. 77k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky /sněmovní tisky 5 a 166/ (25. března 1993) 
č. 78k informaci vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území Spolkové republiky Německo (25. března 1993) 
č. 79k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursech a vyrovnání /sněmovní tisky 154 a 162/ (25. března 1993) 
č. 80k interpelacím poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky (25. března 1993) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)