Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 41ke zprávě rozpočtového výboru o kontrole a vyhodnocení výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za rok 1991 /sněmovní tisk 94/ (24. února 1993) 
č. 42ke zprávě o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 101/ (24. února 1993) 
č. 43ke zprávě o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 100/ (24. února 1993) 
č. 44k návrhu na revokaci usnesení č. 22 z 3. schůze Poslanecké sněmovny (24. února 1993) 
č. 45k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize (24. února 1993) 
č. 46k informaci vlády o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období (25. února 1993) 
č. 47k volbě členů Rady České tiskové kanceláře Poslanecká sněmovna volí členy Rady České tiskové kanceláře paní Zdeňku Hůlovou pana Jiřího Ješe pana Josefa Vohryzka pana Přemysla Wiesnera pana Zdeňka Zukala. (25. února 1993) 
č. 48k volbě členů Dozorčí rady Grantové agentury Poslanecká sněmovna volí členy Dozorčí rady Grantové agentury paní Janu Kadeřábkovou pana Jana Kouckého pana Rostislava Macha pana Petra Rybáře pana Vladimíra Svatoně pana Rudolfa Žáčka. (25. února 1993) 
č. 49k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů /sněmovní tisk 131/ Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad u vládního návrhu 1. zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb. a zákona ČNR č. 10/1993 Sb., ve výborech Poslanecké sněmovny; 2. zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a ostatní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 542/1991 Sb., ve výborech Poslanecké sněmovny. (25. února 1993) 
č. 50k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona Poslanecká sněmovna souhlasí, aby návrh poslance Pavla Tollnera a dalších na vydání ústavního zákona České národní rady o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu (sněmovní tisk 2, původně tisk 300 ČNR), byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 55 dnů. (25. února 1993) 
č. 51k vládnímu návrhu zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv /sněmovní tisky 4 (původně tisk 290 ČNR) a 96/ Poslanecká sněmovna schvaluje vládní návrh zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv, podle sněmovního tisku 4 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 96 a schválených pozměňovacích návrhů. (25. února 1993) 
č. 52k návrhu poslance Josefa Holuba a dalších na vydání zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření /sněmovní tisky 19 (původně tisk 174 ČNR) a 45/ Poslanecká sněmovna schvaluje návrh poslance Josefa Holuba a dalších na vydání zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření, podle sněmovního tisku 19 (tisk ČNR 174) ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 45 a schválených pozměňovacích návrhů. (25. února 1993) 
č. 53k odpovědím na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Poslanecká sněmovna I. souhlasí s odpověďmi na interpelace poslanců - Jana Kryčera na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci finanční dotace Městskému úřadu ve Šlapanicích na okrese Brno - venkov /tisk 76 A/; - Jaroslava Sourala na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhu ve věci ing. Jany Dudkové, bytem Pstruží čp. 22, učitelky na gymnáziu ve Frýdlantě nad Ostravicí a gymnáziu ve Frenštátě pod Radhoštěm /tisk 77 A/; - Václava Grulicha na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhu ve věci porušení zákona při odvolání ředitelů školských úřadu v Brně a v Opavě /tisk 51 A/; - Oldřicha Vrchy na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci kritického stavu v zásobování pitnou vodou v oblasti Letovicka, Drahanské vrchoviny a části Vyškovska /tisk 76 A/; - Jana Bláhy, Karla Hrdého, Zdeňka Trojana, Františka Brožíka a Vítězslava Sochora na ministra vnitra Ja (25. února 1993) 
č. 54k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 168, 170, 172, 173, 175, 176, 180 a 181/ Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákonů ve výborech Poslanecké směnovny a to 1/ u vládního návrhu zákona o Kanceláři prezidenta republiky, 2/ u vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, 3/ u vládního návrhu zákona o Českých dráhách, 4/ u návrhu posl. J. Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem, 5/ u návrhu posl. L. Motyčky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona ČNR č. 544/1991 Sb., 6/ u návrhu posl. K. Hrdého a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťov (23. března 1993) 
č. 55k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisky 169, 171 a 174/ Poslanecká sněmovna souhlasí, aby 1/ vládní návrh na vydání zákona o Kanceláři prezidenta republiky byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 10 dnů, 2/ vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 10 dnů, 3/ návrh posl. J. Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnická práva k některým nemovitostem byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 10 dnů. (23. března 1993) 
č. 56k návrhu na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny Poslanecká sněmovna 1/ odvolává poslance Jaroslava Broulíka z funkce člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny 2/ volí poslankyni Martu Hubovou členkou stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. (23. března 1993) 
č. 57k návrhu na změny ve složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky Poslanecká sněmovna mění složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky takto: 1/ odvolává posl. Hanu Tomanovou z funkce náhradníka komise a jako náhradníka volí posl. Jaromíra Kaluse, 2/ odvolává posl. Jana Kasala z funkce člena komise a volí jej náhradníkem této komise, 3/ odvolává posl. Josefa Kubiše z funkce náhradníka komise a volí jej členem komise. (23. března 1993) 
č. 58k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. ledna 1993 /sněmovní tisk 152/ Poslanecká sněmovna souhlasí se Smlouvou mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsanou v Praze dne 14. ledna 1993. (23. března 1993) 
č. 59k vládnímu návrhu zákona o Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisky 49 a 165/ Poslanecká sněmovna schvaluje vládní návrh zákona o Fondu dětí a mládeže podle sněmovního tisku 49 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 165 a schválených pozměňovacích návrhů. (23. března 1993) 
č. 60k informaci vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období. (23. března 1993) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)