Zahraniční výbor
Usnesení

č. 81k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/ (14. dubna 2015) 
č. 82k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru dle schváleného záměru pro rok 2015 (14. dubna 2015) 
č. 83k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarote, 25. října 2007) /sněmovní tisk 457/ (19. května 2015) 
č. 84Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu a Stanovy Světové organizace cestovního ruchu /sněmovní tisk 360/ (9. června 2015) 
č. 85Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o Visegrádském patentovém institutu, podepsaná v Bratislavě dne 26. února 2015 /sněmovní tisk 447/ (9. června 2015) 
č. 86k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Monaku dne 31. července 2014 /sněmovní tisk 318/ (9. června 2015) 
č. 87k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru /sněmovní tisk 466/ (9. června 2015) 
č. 88k Závěrečnému účtu České republiky kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí za rok 2014 (9. června 2015) 
č. 89k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (9. června 2015) 
č. 90k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Srbské republiky (17. června 2015) 
č. 91k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu /sněmovní tisk 474/ (3. září 2015) 
č. 92k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Změna Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002, a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsaná v Hongkongu dne 22. února 2002 /sněmovní tisk 333/ (3. září 2015) 
č. 93k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům /sněmovní tisk 387/ (3. září 2015) 
č. 94k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 431/ (3. září 2015) 
č. 95k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě /sněmovní tisk 435/ (3. září 2015) 
č. 96k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 25. Kongresu Světové poštovní unie /sněmovní tisk 356/ (3. září 2015) 
č. 97k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 479/ (3. září 2015) 
č. 98k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení /sněmovní tisk 505/ (3. září 2015) 
č. 99k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Chile (3. září 2015) 
č. 100k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 8. června 2015 v Jeruzalémě /sněmovní tisk 527/ (13. října 2015) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)