Časté dotazy: platy a náhrady poslanců

?? (3. 1. 2019)
Jaký mají poslanci plat?

Poslanecký plat je považován za jednu z důležitých záruk demokratického a profesionálního výkonu mandátu.

Všechny podrobnosti o platu poslankyň a poslanců, stejně jako dalších ústavních činitelů, stanovuje zákon č. 236/1995 Sb. ze dne 26. září 1995, o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Zákon byl zcela záměrně napsán tak, aby už v roce svého vzniku, tedy v roce 1995, poskytl veřejnosti zcela úplný obraz o tom, jak jsou odměňováni členové zákonodárných sborů, a nikdo se nemusel dotazovat žádné instituce na plat svého poslance.

Plat poslance byl od doby vzniku zákona vázán na platy státních úředníků tím, že platová základna byla v relaci na nejvyšší stupeň platového tarifu. V současné době je platová základna stanovena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí jako pevná částka. Od 1. ledna 2020 činí platová základna pro představitele 84.060 Kč.

Podle paragrafu č.8 výše zmíněného zákona poslanci náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,08. Platový koeficient poslance se zvyšuje

a) místopředsedovi podvýboru o 0,11,
b) místopředsedovi výboru, předsedovi podvýboru a za každých 15 členů poslaneckého klubu jednomu místopředsedovi poslaneckého klubu o 0,22,
c) předsedovi výboru, předsedovi poslaneckého klubu, předsedovi komise a předsedovi vyšetřovací komise komory Parlamentu, předsedovi delegace Parlamentu České republiky v Parlamentním výboru přidružení Evropské unie a České republiky a vedoucím stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací o 0,44; předsedovi poslaneckého klubu se dále zvyšuje platový koeficient o 0,03 za každých i započatých deset členů poslaneckého klubu nad nejnižší počet stanovený zvláštním zákonem,
d) místopředsedovi komory Parlamentu o 0,98,
e) místopředsedovi komory Parlamentu, který jako první zastupuje předsedu komory Parlamentu, o 1,09,
f) předsedovi komory Parlamentu o 1,82.

Pokud se jedná o náhrady, v paragrafu č. 5 zmíněného zákona se stanoví, že náhrady výdajů spojených s výkonem funkce se týkají:

a) výdajů na reprezentaci,
b) výdajů na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem funkce,
c) výdajů na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, s výjimkou letecké dopravy, při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce (dále jen "tuzemské cesty"),
d) výdajů na leteckou dopravu při tuzemských cestách (pouze do 31.12.2010),
e) výdajů na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen "zahraniční cesty"),
f) výdajů na stravování při tuzemských cestách,
g) výdajů na stravování a některé další výdajů při zahraničních cestách,
h) výdajů na ubytování při tuzemských cestách,
ch) výdajů na ubytování při zahraničních cestách,
i) výdajů na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci,
j) výdajů na odborné a administrativní práce,
k) výdajů na činnost průvodce nebo osobního asistenta,
l) výdajů na odbornou literaturu.

Náhrady výdajů se poskytují:

I. buď formou peněžitého plnění poskytovaného měsíčně v předem stanovené výši k úhradě jednoho druhu výdajů jako jednoúčelová paušální náhrada (týká se písmena b v závislosti na vzdálenosti obce, v níž má poslanec trvalý pobyt, od sídla komory Parlamentu nebo od obce, v níž má poslanec kancelář) nebo k úhradě více druhů výdajů jako víceúčelová paušální náhrada (týká se písmen a) a f),

II. nebo jako náhrada prokázaných výdajů, a to nejčastěji do určité stanovené výše:

  • náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch); náhrada výdajů za použití letecké dopravy náleží jen při cestách k nimž byl pověřen předsedou komory Parlamentu nebo výborem komory Parlamentu se souhlasem předsedy komory Parlamentu,
  • náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši 2,5násobku sazby stanovené § 12 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, pro zaměstnance v pracovním poměru
  • náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. i) až do výše 20 500 Kč
  • náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. j) do výše 25 % platové základny, tj. v současné době 21 015 Kč.

 

Poslanci tedy náleží

a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a) a f) ve výši 16 % platové základny,
b) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. b) a c podle vzdálenosti obce, v níž má poslanec trvalý pobyt, od sídla komory Parlamentu nebo od obce, v níž má poslanec kancelář [§ 6 odst. 1 písm. f)], při vzdálenosti

1. do 50 km ve výši 40 % platové základny,
2. nad 50 km ve výši 45 % platové základny,
3. nad 150 km ve výši 50 % platové základny,
4. nad 250 km ve výši 60 % platové základny,

c) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. e), h) a ch),

1. na zasedání a schůze komory Parlamentu a jejích orgánů,
2. k nimž byl pověřen předsedou komory Parlamentu nebo výborem komory Parlamentu se souhlasem předsedy komory Parlamentu,

d) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši 2,5násobku sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru,
e) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. i) až do výše peněžité hodnoty naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), pokud o ni požádal místo naturálního plnění,
f) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. j) do výše 25 % platové základny; způsob čerpání náhrady v kalendářním roce, druhy výdajů a způsob jejich vyúčtování stanoví orgán komory Parlamentu pověřený komorou.

      (2) Předsedovi komory Parlamentu a místopředsedovi komory Parlamentu náleží namísto paušálních náhrad podle odstavce 1 písm. a) a b) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to

a) předsedovi komory Parlamentu ve výši 58 % platové základny,
b) místopředsedovi komory Parlamentu ve výši 54 % platové základny.

     (3) Náhrada výdajů podle odstavce 1 písm. d) náleží předsedovi komory Parlamentu ve výši 3,5násobku sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru.

Zároveň jsou náhrady poskytovány v souvislosti s § 10  odst.1 s odvoláním na § 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 236/ 1995 Sb., v souvislosti se zřízením a užíváním jedné přiměřeně vybavené kanceláře ve volebním kraji. Bližší podrobnosti stanovuje usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 14/2010. Limitní ceny za pronájem kanceláře jsou závislé na velikosti města (např. 27 000 Kč měsíčně v Praze nebo 16 000 Kč ve městech  s počtem obyvatel 10 000 - 25 000), cena pronájmu nábytku a vybavení je max. 5 200 Kč měsíčně, částka na úhradu telefonních poplatků a připojení k internetu – max. 5 000 Kč a limit na kancelářský materiál činí na prvotní výbavu v měsíci, v němž je uzavřena smlouva o pronájmu kanceláře 3000 Kč a dále měsíčně 2 200 Kč.

V souvislosti s § 117 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny také Kancelář Poslanecké sněmovny uhradí výdaje na asistenta poslance formou faktury úhrady za služby asistenta osobě, která uzavře s Kanceláří smlouvu o poskytování služby asistenta. Limit celkových nákladů na tuto službu pro jednoho poslance se stanoví částkou 50 500 Kč měsíčně.

Novela zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci ze dne 10. prosince 2010 odebrala s platností od 1. 1. 2011 zákonodárcům nárok na bezplatnou městskou hromadnou dopravu i možnost nechat si proplácet vnitrostátní letenky. Paušální náhrady byly zdaněny a odvádí se z nich zdravotní a sociální pojištění.

Všechny funkce všech poslanců jsou uvedeny u každého z nich na internetových stránkách Poslanecké sněmovny www.psp.cz. Pro upřesnění je nutné uvést, že placena je pouze jedna funkce, ta nejvyšší – všechny ostatní vykonávají poslanci zdarma.

Příklady:

Plat poslance:  platová základna x koeficient:  84 060 x 1,08 =  90 784,80 (zaokr. na 90 800,-)

Plat předsedy výboru:  plat. základna x (koeficient + zvýšený koeficient za funkci) =
                                                84 060 x (1,08 + 0,44)  = 127 771,20 (zaokr. na 127 800,-)

Plat místopředsedy výboru: plat. základna x (koeficient + zvýšený koeficient za funkci) =
                                                84 060 x (1,08 + 0,22) = 109 278,- (zaokr. na 109  300,-)

Víceúčelová paušální náhrada podle vzdálenosti obce, v níž má poslanec trvalý pobyt

 1.  do 50 km ve výši 40 % platové základny:

platová základna x 0,40 = 84 060 x 0,40 = 33 624,- (zaokr. na 33 700,-)

 2.  nad 50 km ve výši 45 % platové základny:

platová základna x 0,45 = 84 060 x 0,45 = 37 827,- (zaokr. na 37 900,-)

 3.  nad 150 km ve výši 50 % platové základny:

platová základna x 0,50 = 84 060 x 0,50 = 42 030,- (zaokr. na 42 100,-)

 4. nad 250 km ve výši 60 % platové základny:

platová základna x 0,60 = 84 060 x 0,60 = 50 436,- (zaokr. na 50 500,-)

Výsledné sumy se zaokrouhlují.

ISP (příhlásit)