Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Setkání s GŘ OLAF Giovannim Kesslerem (9. 11. 2012)
Dne 22. listopadu t.r. se uskutečnilo setkání VEZ s generálním ředitelem Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) panem Giovannim Kesslerem.

Dne 22. listopadu 2012 se většina členů výboru pro evropské záležitosti setkala s generálním ředitelem Evropského úřadu pro boj proti podvodům p. Giovanni Kesslerem (GK). Cílem jeho návštěvy byla diskuse s poslanci na téma Návrhu směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie, který shodou okolností ve stejný den projednával výbor na své 37. schůzi.

GK konstatoval, že na probíhajícím zasedání Evropské rady v Bruselu se jedná o budoucím rozpočtu EU, přičemž tendence směřují v důsledku krize spíše ke škrtům. Podle jeho názoru by bylo lepší evropský rozpočet spíše posílit. Nicméně právě kvůli ekonomickým obtížím je zapotřebí více dbát správného nakládání s evropskými finančními prostředky a bojovat proti tomu, aby veřejnost, zejména v zemích, které do evropského rozpočtu nejvíce přispívají, nabyla dojmu, že je možno jinde tyto evropské prostředky beztrestně zneužívat. Dále konstatoval, že EU potřebuje legislativní návrhy jako je předkládaná směrnice, neboť podvody čím dál více získávají nadnárodní charakter a běžnými prostředky trestního řízení v rámci jednotlivých zemí se tak stávají v podstatě neodhalitelnými. Navíc míra závažnosti a trestnosti stejného skutku je v jednotlivých čl. zemích hodnocena rozdílně a tím dochází ke značným disproporcím v potírání a trestání takových jednání, která jsou z hlediska zájmů EU nežádoucí. OLAF proto hodlá dát evropské veřejnosti dostatečně silně najevo, že proti tomuto stavu bude tvrdě bojovat. Ke koncepci úřadu Evropského veřejného žalobce sdělil, že by měl mít jen malou centrálu, kterou by doplňovala síť specializovaných veřejných žalobců na úrovni jednotlivých čl. zemí.

Př. J. Bauer vysvětlil, že v ČR je v důsledku historické zkušenosti jakékoli centralizované rozhodování mimo zemi vnímáno většinou jako ukrajování vlastní suverenity.

GK reagoval, že cílem návrhu směrnice není zmenšování suverenity čl. zemí a na každé zemi bude záležet, jakým způsobem provede implementaci této směrnice.

Mpř. J. Suchá, zpravodajka dotčeného návrhu směrnice, poukázala na problematičnost stanovení jednotné výše pokuty jako určitého typu sankce, neboť stejná částka, např. 10 tis. EUR by měla na pachatele z různých zemí rozdílný dopad vzhledem k rozdílné síle jednotlivých ekonomik.

GK sdělil, že úprava konkrétní výše pokut není předmětem navržené směrnice a bude tedy záviset na jednotlivých státech, jakým způsobem si sankce ve vlastní legislativě nastaví.

Posl. A. Putnová informovala, že v rámci svého pedagogického působení v oboru podnikatelské etiky čelí skutečnosti, že jednotlivé osoby mají velmi různorodé vnímání určitých limitů v lidském chování. Zajímala se tedy o to, zda vedle navržených regulatorních instrumentů, které jsou prezentovány, se plánuje i nějaké preventivní působení.

GK potvrdil, že boj s korupcí a podvody musí být koncipován vždy ve třech úrovních, a to 1) na úrovni kulturní a vzdělávací; 2) na úrovni regulace a 3) implementací trestních sankcí. Pro zajištění efektivního působení není možno kterýkoli z těchto prvků vynechat.

Mpř. J. Lobkowicz se zajímal o to, jak je teritoriálně vymezena činnost OLAFu, zda se vztahuje pouze na území EU.

GK sdělil, že je třeba dohlížet všude tam, kde jsou vynakládány evropské finanční prostředky, čili nejen v rámci EU, ale i v jiných nečlenských evropských zemích a také třeba na africkém kontinentu.
Setkání s GŘ OLAF Giovannim Kesslerem (9. 11. 2012)
Setkání s GŘ OLAF Giovannim Kesslerem (9. 11. 2012)ISP (příhlásit)