Usnesení ZEV

č. 81k termínu schůze zemědělského výboru (5. března 2019) 
č. 82Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 388) (20. března 2019) 
č. 83Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 397) (20. března 2019) 
č. 84Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 408) (20. března 2019) 
č. 85k vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 332) (20. března 2019) 
č. 86k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (sněmovní tisk 216) (20. března 2019) 
č. 87k zahraniční cestě delegace zemědělského výboru do Kyrgyzstánu (20. března 2019) 
č. 88k převzetí záštity nad seminářem „ Kvalita potravin a zdraví spotřebitelů - 2. díl" (20. března 2019) 
č. 89k návrhu poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 321) (3. dubna 2019) 
č. 90k návrhu poslanců Josefa Kotta, Margity Balaštíkové, Mariana Bojko a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 353) (3. dubna 2019) 
č. 91k návrhu poslanců Markéty Pekarové Adamové, Tomáše Kohoutka, Radka Holomčíka, Jana Chvojky, Pavla Bělobrádka, Petra Gazdíka, Pavla Jelínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 214) (30. dubna 2019) 
č. 92Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 435) (30. dubna 2019) 
č. 93Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 454) (30. dubna 2019) 
č. 94k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 332) - jednání garančního výboru (30. dubna 2019) 
č. 95k využívání kalů z čistíren odpadních vod na zemědělské půdě (30. dubna 2019) 
č. 96k volbě místopředsedy výboru (30. dubna 2019) 
č. 97k volbě ověřovatele výboru (30. dubna 2019) 
č. 98k volbě předsedkyně podvýboru zemědělského výboru pro lesní hospodářství (30. dubna 2019) 
č. 99k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2018, kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (15. května 2019) 
č. 100k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2018, kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství - Finanční vztahy SR k Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (sešit F) + výdaje na Společnou zemědělskou politiku EU s dopady na státní rozpočet (přímé platby, Program rozvoje venkova, národní zdroje k provádění tržních opatření v rámci Společné organizace trhu) (15. května 2019) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)