Ústavně právní výbor
Usnesení UPV

č. 41Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 69) (25. dubna 2018) 
č. 42k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (tisk 50) (25. dubna 2018) 
č. 43k volbě dalšího člena podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení (25. dubna 2018) 
č. 44Zahraniční pracovní cesta ústavně právního výboru do Nizozemí (25. dubna 2018) 
č. 45Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní (tisk 137) (9. května 2018) 
č. 46Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 79) (9. května 2018) 
č. 47Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (tisk 39) (9. května 2018) 
č. 48Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 76) (9. května 2018) 
č. 49Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 57) (29. května 2018) 
č. 50Státní závěrečný účet za rok 2017, kapitola 358 - Ústavní soud ČR (7. června 2018) 
č. 51Státní závěrečný účet za rok 2017, kapitola 355 - Ústav pro studium totalitních režimů (7. června 2018) 
č. 52Státní závěrečný účet za rok 2017, kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR (7. června 2018) 
č. 53k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany /kód dokumentu 7222/18, KOM(2018) 96 v konečném znění/ a ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o právu rozhodném pro majetkové účinky transakcí s cennými papíry /kód dokumentu 7358/18, KOM(2018) 89 v konečném znění/ (7. června 2018) 
č. 54Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 79) (7. června 2018) 
č. 55Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 42) (7. června 2018) 
č. 56Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní (tisk 137) (7. června 2018) 
č. 57Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (tisk 54) (7. června 2018) 
č. 58Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů (tisk 138) (7. června 2018) 
č. 59Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (tisk 139) (7. června 2018) 
č. 60Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů (tisk 138) (14. června 2018) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)