Oddělení všeobecných studií

Oddělení pro všeobecné studie Parlamentního institutu zpracovává úkoly na základě požadavků poslanců nebo orgánů Poslanecké sněmovny. Tyto služby poskytuje zejména v oblastech:

  • ústavního práva
  • parlamentarismu
  • veřejného práva
  • ekonomiky
  • sociální politiky
  • zahraniční politiky
  • společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

V rámci své odborné specializace zpracovávají pracovníci také tzv. nosná témata, kterými se Poslanecká sněmovna zabývá dlouhodobě nebo se k nim pravidelně vrací. Sem patří např. volební systémy, výkon mandátu členů zastupitelských sborů a institut imunity, systém volby hlavy státu, problematika referenda a jeho úlohy v systému zastupitelské demokracie, systém municipální demokracie. Pravidelně se také věnuje ekonomickým tématům jako jsou hospodářská a měnová unie a její vývoj. Pracovníci oddělení úzce spolupracují s obdobnými parlamentními pracovišti v zahraničí, stejně tak jako s odbornými pracovišti domácích i zahraničních univerzit a pracovišti Akademie věd ČR a publikují v odborných časopisech.

Oddělení pro všeobecné studie Parlamentního institutu zpracovává různé typy materiálů. Pro základní seznámení s problematikou slouží odpovědi na dotaz, které jsou operativní formou zodpovídání dotazů poslanců a senátorů. Tyto materiály nemusí obsahovat odkaz na informační zdroje, ze kterých byly zpracovány. Podrobnější formou odpovědí na dotazy jsou informační podklady. Zvláštní formu materiálů tvoří komparativní studie podávající přehled o způsobu řešení určitých oblastí v různých zemích. Srovnání je přitom zaměřeno především na členské státy Evropské unie. Komparativních studií se využívá především při popisu právních úprav vybraných zemí. Poslední skupinou zpracovávaných materiálů jsou studie, které jsou založeny na odborné analýze určitého tématu. Pracovníci oddělení poskytují zájemcům z řad poslanců a senátorů také osobní konzultace. Oblasti a obsah konzultací závisí na dohodě mezi pracovníkem oddělení a poslancem nebo senátorem.

Zvláštním typem materiálů je pravidelný (čtrnáctidenní a měsíční) přehled dokumentů Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, který je zpracováván pro výbor pro evropské záležitosti a zahraniční výbor Poslanecké sněmovny případně další zájemce. Na tyto přehledy navazují informační podklady, které podrobně rozpracovávají informace o oblastech SZBP, jimiž se tyto výbory rozhodly podrobněji a dlouhodobě zabývat. V oblasti zahraniční politiky zpracovává oddělení také podklady pro zahraničněpolitická jednání členů a orgánů Poslanecké sněmovny.

Oddělení pro všeobecné studie vydává dále řadu nazvanou vybraná témata. V této řadě jsou předem zpracována očekávaná témata, která se dostanou na pořad jednání Poslanecké sněmovny a Senátu v rámci legislativní činnosti nebo jinak. V řadě vybraná témata jsou také prezentovány výsledky voleb a aktuální politický vývoj, zejména v členských a kandidátských zemích EU. Jejím cílem je poskytnout členům Parlamentu informaci již v okamžiku, kdy se dané téma dostane na pořad jednání.
ISP (příhlásit)