Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 4. do 10. 4. 2011

Pondělí 4. dubna 2011

Pod záštitou předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petra Gazdíka

se uskuteční

seminář

„Svatá Anežka Česká a její historicko – společenský význam“

od 14.30 – 17.30 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VSR - Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy
č. 3 (4. dubna 2011)

 

Úterý 5. dubna 2011

Petiční výbor - v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 15.30 hodin

1. Schválení programu 6. schůze PV

15.35 hodin

2. Jednání o „Petici za rovné podmínky všech handicapovaných sportovců“ (čj. 37/P/10)

16.10 hodin

3. Státní závěrečný účet za rok 2010 - kapitola 304 Úřad vlády

Uvede: Lubomír Poul, vedoucí Úřadu vlády

Zpravodaj: posl. Václav Votava

16.25 hodin

4. Státní závěrečný účet za rok 2010 - kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů Uvede: Igor Němec, předseda ÚOOÚ

Zpravodaj: posl. Jaroslav Škárka

16.40 hodin

 1. Schválení termínu a složení delegace PV na služební cestu do SRN

(12. - 14. dubna 2011)

16.50 hodin

6. – 8. Sdělení místopředsedkyně výboru, podněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

17.05 hodin

9. Projednání peticí doručených Poslanecké sněmovně

Kontrolní výbor - v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 17.30 hodin

 1. Projekt Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS ČR v Hradci Králové - pokračování

Uvede: ministr vnitra R. John

Zpravodaj: posl. Z. Horníková

Pod záštitou předsedkyně ústavně právního výboru Karolíny Peake

a poslance Michala Babáka se uskuteční

seminář na téma

„Možná úskalí zneužitelnosti zákona o konkurzu a vyrovnání

a insolvenčního zákona z pohledu omezování základních lidských práv garantovaných Ústavou ČR“

od 8.30 – 16.00 hodin v místnosti č. 55

Výbor pro obranu a bezpečnost pořádá

panelovou diskusi se členy

Střediska vysokých studií Národní obrany Španělska

o situaci v ČR v oblasti bezpečnosti a obrany

od 9.00 – 11.30 hodin v místnosti č. 108

Pod záštitou předsedkyně podvýboru pro osoby se zdravotním postižením a sociálně potřebné Lenky Kohoutové se uskuteční

seminář na téma

„Systémové změny v zaměstnávání osob

se zdravotním postižením“

od 9.30 – 11.30 hodin v místnosti č. 48 – tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro sociální politiku
Seminář Systémové změny v zaměstnávání osob se zdravotním postižením (5. dubna 2011)
VSR - Podvýbor pro cestovní ruch
č. 2 (5. dubna 2011)

 

Středa 6. dubna 2011

Kontrolní výbor - výjezdní zasedání v Brně

od 14.30 hodin

 1. Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a novela zákona o veřejných zakázkách

Uvede: předseda ÚOHS P. Rafaj

3. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2010 Zpravodaj: posl. V. Koníček

4. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2005 až 2009 Zpravodaj: posl. V. Koníček

5. – 6. Sdělení předsedy, různé, návrh termínu a pořadu 14. schůze Kontrolního výboru

Rozpočtový výbor - v místnosti č. 111

od 9.00 hodin

 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích

a jiných podobných hrách, (tisk 138) - pokračování

Rekapitulace: zpravodaj posl. P. Svoboda

Přizváni: zástupci Ministerstva financí

 1. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka

a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady

č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, (tisk 47) – pokračování

Rekapitulace: zpravodaj posl. P. Svoboda Přizváni: zástupci navrhovatelů, MF

 1. Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, (tisk 33) – pokračování Rekapitulace: zpravodaj posl.P. Svoboda
 2. Přizváni: zástupce navrhovatele, MF

  od 10.30 hodin

 3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, a další související zákony (tisk 224) - pokračování
 4. Rekapitulace: zpravodaj posl. M. Doktor

  Přizváni: zástupce MF

  od 11.00 hodin

 5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 266)
 6. Uvede: představitel Ministerstva financí

  Zpravodaj: posl. J. Cogan

  od 11.30 hodin

 7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a další související zákony (tisk 276)
 8. Uvede: představitel Ministerstva financí

  Zpravodaj: posl. R. Fiala

  od 12.00 hodin

 9. Zprávy
 10. 7.1 Zpráva České národní banky o inflaci – leden 2011 (Zprávu o měnovém vývoji za 2. pololetí 2010) (tisk 264)

  Uvede: představitel ČNB

  Zpravodaj: posl. M. Doktor

 11. Návrh časového harmonogramu projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu a jeho kapitol výborům k projednání Uvede: posl. P. Suchánek
 12. Rozpočtová opatření
 13. Informace o činnosti podvýborů

Ústavně právní výbor - v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

1. – 2. Sdělení předsedkyně výboru, návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

10.05 hodin

3.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (tisk 270)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Marek Benda

10.35 hodin

4.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 229)

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodajka posl. Mgr. Jana Suchá

11.15 hodin

5.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 269)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodajka posl. JUDr. Ivana Weberová

11.45 hodin

6.

Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb.,
o rodině, ve znění pozdějších předpisů (tisk 205)

Odůvodní navrhovatel

Zpravodaj posl. Marek Benda

12.30 hodin

7.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (tisk 216)

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. JUDr. Stanislav Polčák

Výbor pro obranu a bezpečnost - v místnosti č. 311B

od 90.00 - 9.05 hodin

1. Schválení programu jednání

09.05-10.00 hodin

 1. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb.,

o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, /sněmovní tisk 280/

Odůvodní: ředitel NBÚ

Zpravodaj: posl. Z. Boháč

10.00 -10.30 hodin

3. Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu ČR za rok 2010 kapitola 308 – Národní bezpečnostní úřad

Odůvodní: náměstek ředitele NBÚ

Zpravodaj: posl. Z. Boháč

10.30 -11.15 hodin

4. Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu ČR za rok 2010 kapitola 307 – Ministerstvo obrany ČR Odůvodní: nám. ministra obrany

Zpravodaj: posl. P. Hulinský

11.15-11.35 hodin

5. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec – prosinec 2010 /sněmovní tisk 282/

Odůvodní: nám. ministra obrany

Zpravodaj: posl. Z. Boháč

11.35 -11.55 hodin

6. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2010 /tisk 289/

Odůvodní: nám. ministra obrany

Zpravodaj: posl. A. Seďa

13.00 -13.10 hodin

7. Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

13.10 -14.00 hodin

8. Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu za rok 2010 kapitola 314 – Ministerstvo vnitra ČR Odůvodní: nám. ministra vnitra

Zpravodaj: posl. R. Dolejš

14.00 -14.35 hodin

9. Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu za rok 2010 kapitola 305 – Bezpečnostní informační služba ČR

Odůvodní: nám. ředitele BIS

Zpravodaj: posl. D. Kádner

14.35 -15.10 hodin

10. Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu za rok 2010 kapitola 336 – Ministerstvo spravedlnosti ČR - část Vězeňská služba

Odůvodní: nám. MS,

gen. ředitel Vězeňské služby

Zpravodaj: posl. Z. Bebarová-Rujbrová

15.10 -16.10 hodin

11. Návrh poslanců Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové, Marka Bendy a dalších na vydání zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
(zákon o protikomunistickém odboji) /sněmovní tisk 204/

Odůvodní: zástupce navrhovatelů

Zpravodaj: posl. J. Vidím

Výbor pro sociální politiku -v místnosti č. 48/přízemí – tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

od 9.00 – 12.00hodin

 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 277/
 2. Odůvodní: zástupce MPSV

  Zpravodaj: posl. Jitka Chalánková

 3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 256/
 4. Odůvodní: zástupce MPSV

  Zpravodaj: posl. Renata Witoszová

 5. Projednání stížnosti občanského sdružení Rožnovské byty na postup privatizace Odůvodní: zástupci MF
 6. a zástupci dotčených stran

  Zpravodaj: posl. Martin Vacek

  13.00 - 16.00 hodin

 7. Sdělení Komise Evropského parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa: Evropský příspěvek k plné zaměstnanosti /kód dokumentu 17066/10, KOM(2010) 682 v konečném znění/
 8. Odůvodní: zástupce MPSV a zást. VEZ

  Zpravodaj: posl. Dana Váhalová

 9. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 - Unie inovací /kód dokumentu 14035//10 KOM(2010) 546 v konečném znění/

Odůvodní: zást. MŠMT a zást. VEZ

Zpravodaj: posl. Dana Váhalová

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106

od 10.00 hodin

1. Sdělení předsedkyně

10.30 hodin

2. Výroční zpráva České školní inspekce za rok 2009/2010

odůvodní: zástupce ČŠI

zpravodajka: posl. D. Navrátilová

11.30 hodin

3. Informace ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše ve věci čtvrtletního čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů, zapracování připomínek ke státní maturitě, regionálního školství a další informace, které vyplynou z aktuální situace

zpravodajka: posl. V. Bohdalová

Zahraniční výbor – v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

 1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé revidovaná v Lucemburku 25. června 2005 /sněmovní tisk 225/
 2. Uvede: zástupce MZV

  Zpravodaj: posl. G. Pecková

 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 6. října 2010 /sněmovní tisk 241/
 4. Uvede: zástupce MPO

  Zpravodaj: posl. R. Witoszová

 5. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací základní dokumenty Mezinárodní telekomunikační unie a jejich změny /sněmovní tisk 242/
 6. Uvede: zástupce MPO

  Zpravodaj: posl. K. Konečná

 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o výkonu trestních rozsudků v cizině (Managua, 9. června 1993) /sněmovní tisk 257/
 8. Uvede: zástupce MS

  Zpravodaj: posl. D. Vodrážka

 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 263/ Uvede: zástupce ÚV
 10. Zpravodaj: posl. K. Matušovská

 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách /sněmovní tisk 267/

Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. J. Hamáček

7. – 8. Sdělení předsedy, připomínky a podněty poslanců

v 10.30 hodin - výjezdní zasedání v budově Úřadu pro zahraniční styky a informace

 1. Prezentace činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace

Informaci podá: Ivo Schwarz, ředitel ÚZSI

V. Sloup., vedoucí kanceláře ředitele ÚZSI

Společná schůze podvýboru HV pro energetiku a podvýboru VŽP pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu

od 14.30 hodin v místnosti č. 306, Sněmovní 1

Podvýbor VOB pro obecní policie a soukromé bezpečnostní služby

od 15.10 hodin v místnosti č. 316B

Podvýbor VOB pro integrovaný záchranný systém v místnosti č. 316B

od 16.15 hodin

Podvýbor ZAV pro styky s krajany, prezentaci České republiky v zahraničí

a vnější ekonomické vztahy v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 14.00 hodin

Hospodářský výbor pořádá

seminář na téma

„Novela energetického zákona z pohledu praxe“

od 10.00 – 18.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
Seminář Novela energetického zákona z pohledu praxe (6. dubna 2011)
Ústavně právní výbor
č. 19 (6. dubna 2011)
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 3 (6. dubna 2011)
- Podvýbor pro integrovaný záchranný systém
č. 6 (6. dubna 2011)
- Podvýbor pro obecní policie a soukromé bezpečnostní služby
č. 3 (6. dubna 2011)
ZAV - Podvýbor pro styky s krajany, prezentaci České republiky v zahraničí a vnější ekonomické vztahy
č. 2 (6. dubna 2011)
VZP - Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu
č. 3 (6. dubna 2011)

 

Čtvrtek 7. dubna 2011

Pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové se uskuteční

mezinárodní vědecká konference

150 let moderního parlamentarismu

od 9.00 – 18.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Význam a dědictví parlamentní tradice připomene mezinárodní vědecká konference pořádaná Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd České republiky, v.v.i., Rakouskou akademií věd, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a Národním muzeem. Konference proběhne ve dnech 7. a 8. dubna 2011 v prostorách Poslanecké sněmovny a Národního muzea.

Slavnostní zahájení výstavy

k dějinám parlamentarismu

od 18.30 hodin v kuloárech Poslanecké sněmovny

Kontrolní výbor - výjezdní zasedání v Brně.

od 10.00 hodin

7. Informace generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic o výstavbě Velkého městského okruhu Brno včetně prohlídky části okruhu

Výbor pro evropské záležitosti - v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

 1. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 10. ledna – 20. února 2011 – doprojednání
 2. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 21. února – 3. dubna 2011 uvede: posl. Jan Bauer

  9.05 hodin

 3. Informace k aktualizaci Konvergenčního programu ČR na léta 2010 – 2014 ve vztahu k Evropskému semestru uvede: zástupce MF
 4. 10.00 hodin

 5. Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU /kód dokumentu 5331/11, KOM(2011) 10 v konečném znění/ uvede: zástupce MF
 6. zpravodajka: posl.Jitka Chalánková

  10.30 hodin

 7. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech /kód dokumentu 18101/10, KOM(2010) 748 v konečném znění/
 8. uvede: zástupce MF

  zpravodajka: posl.I. Weberová

  11.00 hodin

 9. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o způsobech kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty /kód dokumentu 5659/11, KOM(2010) 776v konečném znění/ uvede: zástupce MV
 10. zpravodajka: posl.I. Weberová

  11.30 hodin

 11. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti /kód dokumentu 6007/11, KOM(2011) 32 v konečném znění
 12. uvede: : zást. MV, zást. MD,

  zást. Úřadu pro ochranu osobních údajů

  zpravodaj: posl. Viktor Paggio

  12.00 hodin

 13. Návrh doporučení Rady o politikách ke snížení míry předčasného ukončování školní docházky /kód dokumentu 5242/11, KOM(2011) 19 v konečném znění/
 14. uvede: zást. MŠMT

  zpravodajka: posl. A. Putnová

  12.30 hodin

 15. Informace o stavu čerpání evropských fondů v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uvede: ministr Josef Dobeš
 16. Dokumenty SZBP

Výbor pro životní prostředí - v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

 1. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb.,

o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, (tisk 278)

Odůvodní zástupce MŽP

Zpravodajka posl. Kateřina Konečná

10.30 hodin

2. Implementace evropské směrnice o energetické náročnosti budov

Uvede koordinátor iniciativy Šance pro budovy Petr Holub

Zpravodaj prof. Ing. dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Volební výbor - v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 14.00 hodin

1. Schválení programu 8. schůze

14.05 hodin

2. Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2010 (tisk č. 273)

Uvede: K. Kalistová, předs. Rady RTV

Zpravodaj: posl. I. Levá

14.50 hodin

3. Státní závěrečný účet za rok 2010 - kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Uvede: K. Kalistová, předs. Rady RTV

Zpravodaj: posl. I. Levá

15.05 hodin

4. Informace o postupu Rady České televize ve věci zásahu Vojenské policie v budově České televize

Uvede: Jiří Baumruk, předseda Rady ČT

15.35 hodin

5. Schválení termínu a složení delegace VOV na služební cestu do Velké Británie (15. – 18. května t.r.)

15.45 hodin

6. Informace předsedy a členů volebního výboru

16.00 hodin

7. Návrh na vypsání výzvy na kandidáty na členy Rady Českého rozhlasu a Rady České televize

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Podvýbor VSP pro osoby se zdravotním postižením a sociálně potřebné

od 13.00 hodin v místnosti č. 22

Podvýbor VŽP pro ochranu přírody a krajiny – výjezdní zasedání v sídle Agentury

pro ochranu přírody a krajiny České republiky, Nuselská 39, Praha 4

od 14.00 hodin

Předsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Anna Putnová pořádá

seminář na téma

„Návratnost investic do vzdělání a výzkumu

od 9.00 – 12.00 hodin v místnosti č. 108

Pod záštitou poslankyně výboru pro sociální politiku Gabriely Peckové

a poslankyně výboru pro zdravotnictví Patricie Kotalíkové se uskuteční

seminář na téma

„Moderní léčebné metody chronicky nemocných

z hlediska dopadů na zdravotní a sociální rozpočty“

od 10.00 – 13.00 hodin v místnosti č. 48 – tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Pod záštitou předsedkyně podvýboru pro osoby se zdravotním postižením

a sociálně potřebné Lenky Kohoutové se uskuteční

seminář na téma

Sociální reforma – teze, mýty a východiska

od 14.00 – 16.00 hodin v místnosti č. 48 – tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Pod záštitou předsedkyně ústavně právního výboru Karoliny Peake

a

předsedy senátního ústavně právního výboru Miroslava Antla pořádá

Transparency International – Česká republika

seminář na téma

„Česká justice – otázky správy a nezávislosti“

od 10.00 – 13.00 hodin v místnosti č. 55


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
Seminář Česká justice - otázky správy a nezávislosti (7. dubna 2011)
Volební výbor
č. 8 (7. dubna 2011)
Výbor pro sociální politiku
Seminář Sociální reforma - teze, mýty a východiska (7. dubna 2011)
Seminář Moderní léčebné metody chronicky nemocných z hlediska dopadů na zdravotní a sociální rozpočty (7. dubna 2011)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Seminář Návratnost investic do vzdělání a výzkumu (7. dubna 2011)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Moderní léčebné metody chronicky nemocných z hlediska dopadů na zdravotní a sociální rozpočty (7. dubna 2011)
VZP - Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
č. 3 (7. dubna 2011)
VSP - Podvýbor pro osoby se zdravotním postižením a sociálně potřebné
č. 4 (7. dubna 2011)

 

Pátek 8. dubna 2011

Mezinárodní vědecká konference

150 let moderního parlamentarismu

(pokračování)

od 9.00 hod. – do 18.00 hodin v budově Národního muzea

(bývalé Federální shromáždění)

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme předsedu Sněmovny reprezentantů Irácké republiky

Osamu Abdula Azize Mohammada Al-Nujaifyho s delegací

formou slavnostního oběda

od 12.00 hodin v místnosti č. 07 (Zrcadlový salonek).

Výbor pro evropské záležitosti pořádá

setkání

s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR

od 9.30 – 14.00 hodin v místnosti č. 108

Oficiální delegace Poslanecké sněmovny v čele s předsedkyní Miroslavou Němcovou navštíví

ve dnech 10. – 12. dubna Lotyšsko.

Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti – v místnosti č. 56

od 9.30 hodin

 1. Zahájení schůze, schválení návrhu pořadu
 2. Informace ve věci rozhodnutí Evropského soudního dvora pokud jde o stanovování výše pojistného na základě pohlaví
 3. uvede: Jana Herboczková, vedoucí oddělení Pojišťovnictví a penzijních produktů odboru Finančních trhů II MF

  Lenka Pítrová, ředitelka Odboru koncepčního a institucionálního Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

  10.30 hodin

 4. Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, /sněmovní tisk 205/
 5. uvede: Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV

  zpravodaj: posl. Marek Benda

 6. Postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí (role pracovníků OSPOD v souvislosti s odebráním dítěte z rodiny a jeho umístěním do tzv. neutrálního prostředí) uvede: Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny
  a dávkových systémů MPSV
 7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a některé další zákony /sněmovní tisk 277/
 • uvede: Jan Škorpík, vedoucí oddělení pojistně-matematického MPSV

  zpravodajka: posl. Jitka Chalánková


  Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

  Výbor pro evropské záležitosti
  Seminář Setkání s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR (8. dubna 2011)
  Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
  č. 4 (8. dubna 2011)
  Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
  č. 4 (8. dubna 2011)

   

  Mohlo by vás zajímat