Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 11. do 17. 1. 2010

Pondělí 11. ledna 2010

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 12. ledna 2010

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

Od 12.30 hodin se v Poslanecké sněmovně uskuteční společný pracovní oběd vedení Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky v čele s předsedy obou komor Miloslavem Vlčkem a Přemyslem Sobotkou.

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 16.00 hodin

1. Schválení programu 33. schůze

16.05 hodin

Projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb.,

o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), tisk č. 969

Uvede: ministr M. Kocáb

Zpravodaj: posl. Václav Votava

17.10 hodin

3. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 10. 2009 do 31. 10. 2009, za období od 1. 11. 2009 do 30. 11. 2009 a za období od 1. 12. 2009 do 31. 12. 2009

17.15 hodin

4. - 6. Sdělení předsedkyně výboru, p odněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

17.30 hodin

7. Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých PSP

 

Středa 13. ledna 2010

Členové hospodářského výboru přijmou delegaci výboru pro ústavní instituce, státní podnikání, veřejné prostředky a organizace Sněmovny reprezentantů Thajska

v 11.30 hodin v místnosti č. 07

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

Schválení programu schůze

9.15 hodin

Návrh poslanců Karla Sehoře, Cyrila Zapletala, Milana Šimonovského, Pavla Hojdy. Jaroslava Plachého a Aleše Řebíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, tisk 679 Předkládá: zást. předkladatelů

Zpravodaj: posl. Karel Šidlo

Návrh poslankyně Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, tisk 570

Předkládá: posl. Věra Jakubková

Zpravodaj: posl. Karel Šidlo

10.30 hodin

Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, sněmovní tisk 727

Předkládá: zást. předkladatelů

Zpravodaj: poslanec Jan Špika

11.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, tisk 966

Překládá: zástupce MF ČR

Zpravodaj: posl. Václav Snopek

11.30 hodin

Návrh poslanců Františka Bublana, Vítězslava Jandáka, Ireny Kočí a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, tisk 831

Předkládá: zást. předkladatelů

Zpravodaj: posl. Jan Špika

13.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) - sněmovní tisk 968
Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. Oldřich Vojíř

13.30 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, tisk 895 Předkládá: zást. MZe, MŽP

Zpravodaj: posl. Aleš Rádl

14.00 hodin

Návrh poslanců Miloše Melčáka, Michala Pohanky, Karla Sehoře a Milana Šimonovského na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , sněmovní tisk 580

Předkládá: zást. předkladatelů

Zpravodaj : posl. V. Aubrecht

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

1. - 2. Sdělení předsedy výboru, návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

10.15 hodin

3.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění zákona č. .../2009 Sb., a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 905)

Odůvodní ministr pro lidská práva, zástupce MS

Zpravodaj posl. Miloš Melčák

11.15 hodin

4.

Návrh poslanců Kateřiny Jacques, Františka Bublana, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), (tisk 815)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodaj posl. Marek Benda

13.30 hodin

5.

Návrh poslanců Lenky Mazuchové, Vladimíry Lesenské, Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (tisk 695)

Uvede člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodajka posl. Eva Dundáčková

14.30 hodin

6.

Návrh poslanců Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, (tisk 464)

Uvede člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodaj posl. Radim Chytka

15.15 hodin

7.

Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a Petra Rafaje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů,
(tisk 808)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodaj posl. Jiří Polanský

16.00 hodin

8.

Návrh poslanců Milana Bičíka, Alexandra Černého a Vladimíra Koníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny , ve znění pozdějších předpisů (tisk 729)

Uvede člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodaj posl. Stanislav Křeček

9. Projednávání dosud neskončených bodů pořadu schůze ve schváleném pořadí

Výbor pro sociální politiku v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna“

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

od 10.00 - 11.30 hodin

1. Zpráva o postupu důchodové reformy

Odůvodní: zástupce MPSV

11.30 – 12.00 hodin

2. - 4. Sdělení předsedy, různé, návrh termínu a pořadu 33. schůze VSP

13.00 – 15.00 hodin

5. Návrh poslanců M. Šojdrové, L. Hovorky, J. Carbola a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění , (tisk 939)

Odůvodní: zástupce skupiny předkladatelů

Zpravodaj: posl. D. Kafka

6. Návrh poslanců J. Paroubka, Z. Škromacha, B. Sobotky a dalších na vydání zákona o jednorázovém příspěvku k důchodům (sněm. tisk 940)

Odůvodní: zástupce skupiny ředkladatelů

Zpravodaj: posl. P. Nečas

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

1. Sdělení předsedy

9.30 hodin

Návrh poslanců Ladislavy Zelenkové, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, zákon č. 1/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 762)

odůvodní: posl. L. Zelenková

zpravodaj: posl. W. Bartoš

10.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, (tisk 746)

odůvodní: zástupce MŠMT

zpravodajka: posl. M. Mertinová

10.15 hodin

4. Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o stavu příprav společné části maturity
odůvodní: zástupce MŠMT

zpravodaj: posl. M. Bičík

11.00 hodin

5. Situace na Právnické fakultě Západočeské univerzity

zpravodaj: posl. W. Bartoš

12.30 hodin

6. Informace a seznámení výboru s generálním ředitelem České filharmonie panem Mgr.Vladimírem Darjaninem

14.00 hodin

7. Poslanecký návrh zákona o zřízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (tisk 749)

odůvodní: zást. předkladatelů

zpravodajka: posl. M. Šojdrová

14.30 hodin

8. Seznámení s iniciativou "Věda žije!"

zpravodajka: posl. M. Šojdrová

15.00 hodin

9. Návrh poslance Ondřeje Lišky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 865)

odůvodní: zást. předkladatelů

zpravodaj: posl. P. Bratský

15.30 hodin

10. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Karla Šplíchala, Davida Ratha a Františka Bublana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu , ve znění pozdějších předpisů (tisk 756) -

odůvodní: zást. předkladatelů

zpravodaj: posl. P. Ploc

16.00 hodin

11. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (tisk 943)
odůvodní: zást. předkladatelů

zpravodaj: posl. P. Bratský

12. - 13.Různé, schválení termínu a programu příští schůze

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

od 14.00 hodin

Informace o činnosti agentury Czech Tourism v oblasti podpory cestovního ruchu Předkladatel: MMR

16.00 hodin

Návrh poslanců Václava Grünera, Karla Kratochvíle, Ladislava Skopala, Přemysla Rabase, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon), sněmovní tisk 791.

Předkladatel: posl. Václav Grüner

Zpravodaj: posl. Jan Babor

17.00 hodin

Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona

o nájemném z bytu a jeho sjednávání, sněmovní tisk 631.

Předkladatel: posl. Milada Halíková

Zpravodaj: posl. Jan Babor

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), /sněmovní tisk 967/ Úvodní slovo: ministr Jan Dusík

Zprav.zpráva: posl. Jiří Hanuš

od 11.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 200/1990 Sb.,

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 895/

Úvodní slovo: nám. ministra Karel Tureček

Zprav.zpráva: posl. Daniel Petruška

od 13.30 hodin

4. Návrh poslanců Václava Grünera, Karla Kratochvíleho, Ladislava Skopala, Přemysla Rabase, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 791/

Úvodní slovo: posl. Václav Grüner

Zprav.zpráva: posl. Jaroslav Klein


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VSR - Podvýbor pro bytovou politiku
č. 4 (13. ledna 2010)

 

Čtvrtek 14. ledna 2010

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček slavnostně udělí znaky a vlajky některým městům a obcím České republiky

v 11.00 a ve 14.00 hodin v místnosti č. 108

Kontrolní výbor v zasedací místnosti č. 56

od 9.00 hodin

Informace Ministerstva financí o současném stavu majetku Fondu dětí a mládeže v likvidaci převedeného na Ministerstvo financí ČR

Uvede: náměstek MF

Zpravodaj: posl. V. Snopek

od 10.00 hodin

Informace o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Uvede: předseda ÚZSVM

Zpravodaj: posl. V. Šlajs

od 11.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 833/ -

Uvede: náměstek MMR

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Priority španělského předsednictví

uvede: Arturo Laclaustra Beltrán , velvyslanec Španělského království v ČR

9.45 hodin

2. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vyšetřování a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví /kód dokumentu 15469/09, KOM(2009) 611 v konečném znění/ uvede: zástupce Ministerstva dopravy

zpravodaj: posl. Petr Bratský

10.15 hodin

3. Sdělení Komise – Legislativní balíček, kterým se zřizuje agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva /kód dokumentu 11709/09, KOM(2009) 292 v konečném znění/ uvede: zástupce Ministerstva vnitra

zpravodaj: posl. Jan Bauer

4. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva /kód dokumentu 11722/09, KOM(2009) 293 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva vnitra

zpravodaj: posl. Jan Bauer

5. Návrh rozhodnutí Rady, kterým se agentuře zřízené nařízením XX svěřují úkoly týkající se provozního řízení SIS II a VIS v oblasti působnosti hlavy VI Smlouvy o EU /kód dokumentu 11726/09, KOM(2009) 294 v konečném znění/ uvede: zástupce Ministerstva vnitra

zpravodaj: posl. Jan Bauer

6. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení osoby požívající mezinárodní ochrany, a o obsahu poskytnuté ochrany /kód dokumentu 14863/09, KOM(2009) 551 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva vnitra

zpravodaj: posl. Jan Bauer

7. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany (přepracování) /kód dokumentu 14959/09, KOM(2009) 554 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva vnitra

zpravodaj: posl. Jan Bauer

8. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 9. listopadu 2009 –
10. ledna 2010

uvede: posl. Kateřina Jacques

9. Dokumenty SZBP

Výbor pro bezpečnost v místnosti č. 272G, vchod z Malostranského náměstí

od 9.30 - 10.30 hodin

1. Organizace a způsob zajištění dozoru nad výkonem trestu domácího vězení

Odůvodní: ministryně D. Kovářová

Přizván: L. Kula, gen.řed. Vězeňské služby

Zpravodaj: posl. Jeroným Tejc.

10.30 – 11.30 hodin

2. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Karla Šplíchala, Davida Ratha a Františka Bublana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, a některé další zákony (sněmovní tisk 756).

Odůvodní: posl. Karel Šplíchal

Zpravodaj: posl. Jiří Čepelka.

Přizváni: ministr Martin Pecina,

Oldřich Martinů, policejní prezident.

Výbor pro zdravotnictví v místnosti č. 48 - tzv. „Konírna“,

Malostranské nám. č. 7/19

od 10.00 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb.,

o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 841)

Odůvodní: zástupce MZ

Zpravodaj: posl. Michalík

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, (sněmovní tisk 885)

Odůvodní : zástupce MZ

Zpravodaj: posl. Marková

Novela z. o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 916)

Odůvodní : zástupce MZ

Zpravodaj: posl. Šťastný

Novela z . o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 942)

Odůvodní: zástupce MZ

Zpravodaj: posl. Šťastný

Výroční zprávy a závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2008 ( tisk 927)

Odůvodní: zást. MZ a zdrav. pojišťoven

Zpravodaj: posl. Fialová

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

výjezdní zasedání - Kutná Hora

14. seznámení výboru se sídlem, zázemím a zabezpečením Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře ( k bodu 7. )

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

od 9.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 833.

Předkladatel: MMR

Zpravodaj: posl. Milan Šmíd

11.00 hodin

Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Jana Bürgermeistra na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), sněmovní tisk 843.

Předkladatel: posl. Z. Horníková

Zpravodaj: posl. Jan Babor

12.00 hodin

Návrh poslanců Miloše Melčáka, Michala Pohanky, Karla Sehoře a Milana Šimonovského na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, sněmovní tisk 580.

Předkladatel: posl. Miloš Melčák

Zpravodaj: posl. Tomáš Úlehla

13.00 hodin

Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje, sněmovní tisk 775.

Předkladatel: hejtman Radko Martínek

Zpravodaj: posl. Zdeňka Horníková

Výbor pro životní prostředí v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 10.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu , ve znění pozdějších předpisů (tisk 652)

Odůvodní zástupce MŽP

Zpravodaj posl. Jan Latka

11.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 354/2001 Sb., o vodách

a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, (tisk 895)

Odůvodní zástupci: MZ a MŽP

Zpravodaj posl. František Dědič

12.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), (tisk 967)

Odůvodní zástupce MŽP

Zpravodaj posl. Jiří Krátký

14.00 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb.,

o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) (tisk 968)

Odůvodní zástupce MPO

Zpravodaj posl. Martin Bursík

Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Tisková konference KSČM se koná od 10.00 hodin v atriu


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

KV - Podvýbor pro kontrolní systémy
č. 8 (14. ledna 2010)
VSR - Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy
č. 10 (14. ledna 2010)

 

Pátek 15. ledna 2010

Členové ústavně právního výboru přijmou delegaci partnerského výboru

Národního shromáždění Koreje

ve 14.00 hodin v místnosti č. 23

Členové výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj přijmou

delegaci výboru pro místní správu Sněmovny reprezentantů Thajska

ve 14.00 hodin v místnosti č. 211B

Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
od 9.30 hodin v areálu Letiště Vodochody

Téma: “Současné a výhledové trendy v projektování letišť – Projekt Letiště Vodochody”


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 25 (15. ledna 2010)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)