Aktuality

Informace z PK 10/2015 - 1. část (8. 12. 2015)
Islám - Islámské země - Migrace - Uprchlíci - výběr dostupných titulů z našeho fondu.

Vážené čtenářky, čtenáři a uživatelé Parlamentní knihovny,

na toto aktuální téma naleznete v Parlamentní knihovně velkou kolekci publikací od českých i zahraničních autorů. Předkládáme Vám stručný výběr a zároveň nabídku dalších služeb.

TIŠTĚNÉ KNIHY

***události na Blízkém východě***

MENDEL, Miloš. Arabské jaro: historické a kulturní pozadí událostí na Blízkém východě. Vydání první. Praha: Academia, 2015, 349 stran. Orient (Academia). ISBN 978-80-200-2474-9. -- Koncizní a syntetický výklad o historickém, sociálním a kulturním pozadí současného vývoje na Blízkém východě. Výklad specifických rysů arabské politické kultury, problematiky lokálních identit tamějších společností, odlišností oblastí arabského světa a konfrontace „sekulárních“ ideologií autoritářských režimů a tradičních monarchií s nevyhnutelným procesem islamizace arabských společností, a to v kontextu mezinárodní politiky od dob kolonialismu až do současnosti. -- * islám * náboženský fundamentalismus * Blízký a střední východ * severní Afrika * demokracie * politické násilí * 1. polovina 21. století

BERÁNEK, Ondřej (ed.). Arabské revoluce: demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady. Praha: Academia, 2013. 301 s.  XXI. století ; sv. 28. ISBN 978-80-200-2298-1. -- Začátek roku 2011 přinesl do řady arabských zemí změnu v podobě svržení několika dlouhověkých a zdánlivě neotřesitelných režimů. Byla to právě éra těchto autokratických režimů, která definovala podobu velké části Blízkého východu mnohdy už od padesátých let 20. století a která po sobě zanechala nefunkční politické instituce, občanskou společnost a do značné míry i ekonomiku. Snahou autorů je především popsat různé jevy a geopolitické změny, k nimž v souvislosti s revolucemi došlo. Zabývají se důvody, které vedly k pádu tří režimů v severní Africe, ekonomickými aspekty revolucí, vývojem politického islámu (v jeho liberálních i konzervativních podobách), dopadem událostí na regionální (Izrael, Turecko) i mezinárodní aktéry (USA, EU) a konečně i íránským vměšováním v Bahrajnu a postavením Saúdské Arábie. -- *islám * islámský stát * politické násilí * politická krize * politický život  * mezinárodní vztahy * Blízký a střední východ * severní Afrika * 1. polovina 21. století

QUTB, Sajjid. Milníky na cestě. Z arabského originálu přeložil a úvodní studii napsal Miloš Mendel. -- Vyd. 1. -- Praha: Academia, 2013, 295 s.  Orient; sv. 20. ISBN 978-80-200-2186-1. – Spis egyptského muslimského myslitele a aktivisty (popraven 1966) představuje klíčový text soudobého islámského fundamentalismu (islamismu), jímž se inspirují přinejmenším dvě generace náboženských radikálů po celém islámském světě. Překladatelův zevrubný úvod nabízí vhled do historicko-kulturního kontextu Egypta 20. století se všemi jeho tzv. „ideovými boji“ o sekulární či náboženskou podobu státu. V tomto kontextu vysvětluje na osobě Sajjida Qutba pocity a politické postoje té vrstvy egyptské společnosti, která odmítala západní model parlamentarismu a demokracie i revolučně nacionalistický projekt sekulární totality. -- * islám * náboženství * politická filozofie * vztah mezi církví a státem * sekularizovaný stát * sekularismus * náboženský fundamentalismus * Egypt * 20. století

TUREČEK, Břetislav. Labyrintem Íránu: cesta do nitra jaderné říše a k pramenům jejího vzdoru. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013, 278 s., [48] s. obr. příl. ISBN 978-80-242-3938-5. -- Kniha dlouholetého zpravodaje Českého rozhlasu na Blízkém východě přibližuje život v Íránu, jeho politickou a společenskou situaci. Ukazuje světlé i stinné stránky země a na základě osobních zkušeností a kontaktů vysvětluje íránskou zahraniční politiku i spory Íránu s okolním světem. -- * Írán * země Zálivu * Blízký a střední východ * mezinárodní politika * mezinárodní vztahy * vnitřní politika * kultura * Česká republika * diplomatické vztahy * politický život 

MENDEL, Miloš. Hidžra: náboženská emigrace v dějinách islámských zemí. Vyd. 1. Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2006. 386 s. ISBN 80-85425-58-0. -- Náboženská emigrace v dějinách islámských zemí - společenský jev, který je znám z judaismu, křesťanství, ale zejména z islámu, kdy určitá náboženská pospolitost se rozhodne protestovat proti stávajícím poměrům tím, že se vystěhuje do oblasti, kde může nerušeně sdílet své morální hodnoty a budovat "Boží království".  -- * islám * Blízký a střední východ * emigrace * politický život 

TUREČEK, Břetislav. Světla a stíny islámu: drama Blízkého východu a sonda do duší jeho obyvatel. Vyd. 1. V Praze: Knižní klub, 2007, 214 s., [48] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-242-1909-7. -- * islám * Blízký a střední východ * kultura * politický život

 

***islám, dějiny islámu***

Islám: náboženství, historie a budoucnost. Vyd. 1. Brno: Jota, 2010, 379 s., [8] s. obr. příl. Encyklopedie Britannica. ISBN 978-80-7217-628-1. -- Role islámu, minulá i současná, při formování soudobého světa literatury, vědy, umění, architektury a vzdělání. Přehled stavu dnešního islámu, současný konflikt na Blízkém východě, rozdělení na sunnity a šíity.-- * islám * islámský stát * dějiny * kultura

Korán ; z arabského originálu přeložil, předmluvou, komentářem a rejstříkem opatřil Ivan Hrbek.  Praha : Odeon, 1991, 794 s. Živá díla minulosti ; sv. 63. (Muhammad a Korán / Ivan Hrbek, s. 7-103.) ISBN 80-207-0444-2

ROUX, Jean-Paul. Střet náboženství: dlouhá válka mezi islámem a křesťanstvím (7. až 21. století). Vyd. 1. V Praze: Rybka, 2015, 346 s., [43] s. obr. příl. ISBN 978-80-87950-13-5. -- Francouzský historik popisuje dějiny křesťanství v raném středověku, zrod islámu, počátky islámské expanze směřující do Asie, Afriky i na Pyrenejský poloostrov, obranu křesťanských států proti muslimské expanzi, historii křížových výprav a průběh reconquisty. Další kapitoly se zaměřují na historický vývoj mimoevropských křesťanských států, počátky turecké expanze a zrod osmanské říše, vztahy mezi muslimy a Západem v 16. století, úpadek osmanské říše provázený územními ztrátami, koloniální výboje velmocí v Asii a Africe, dějiny obou světových válek, dekolonizaci a lokální konflikty probíhající ve 2. polovině 20. století a na počátku 3. tisíciletí na Blízkém východě (Irák, Afghánistán atd.). Práce se věnuje také pokusům o koexistenci obou světových náboženství. Závěr obsahuje chronologii důležitých historických událostí. -- * islám * křesťanství * náboženský konflikt * válka * dějiny

HOLLAND, Tom. Ve stínu meče: zápas o celosvětovou říši a konec starého světa. První vydání v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2015, 431 stran. ISBN 978-80-7363-536-7. -- Dějiny dvou velkých říší, Persie a Byzance, v 5. až 8. století. Zrod islámu a počátky arabské expanze. Součástí textu jsou mapy a chronologie důležitých událostí. -- * islám * křesťanství * judaismus * dějiny * starověk

MUSIL, Alois a Pavel ŽĎÁRSKÝ (ed.). Ze světa islámu. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2014, 443 s. Studie Luboš Kropáček a Jaroslav Franc. ISBN 978-80-7470-062-0 -- Alois Musil byl jedním z nejvýznamnějších českých orientalistů. Jeho vědecký záběr byl obrovský a stejně rozsáhlé je i zanechané dílo. Stal se spolunáčelníkem dvou beduínských kmenů a přátelství domorodců mu umožnilo shromáždit poznatky využívané biblisty, etnografy, religionisty, kartografy či archeology. Musilův pohled na vývoj islámu vychází z důvěrné znalosti životní praxe i postojů muslimů a v mozaice poznání má stále svou hodnotu. Z pera katolického kněze je navíc důležitým příspěvkem k mezináboženskému dialogu. -- * islám * dějiny * kultura

LUNDE, Paul. Islám: [víra, kultura, dějiny]. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2004, 192 s. ISBN 80-242-1093-2. -- Kulturní dějiny islámské civilizace a její místo v dějinách lidské civilizace jako celku. Dějiny jednotlivých islámských států. Ucelený přehled dějin islámské kultury, islámského náboženství, umění a vědy včetně faktografických údajů týkajících se historického a politického vývoje jednotlivých islámských zemí. Autor kombinuje historický výklad tradičních jevů s moderní a současnou skutečností islámského světa. Kniha obsahuje chronologii dějin islámského světa, fotografie a rejstřík. * islám * islámský stát * dějiny * kultura

 

***islám a ČR***

MENDEL, Miloš, Bronislav OSTŘANSKÝ a Tomáš RATAJ. Islám v srdci Evropy: vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007, 499 s. ISBN 978-80-200-1554-9. -- Česká republika tvoří prostor, který byl v průběhu dějin ovlivněn islámem velice slabě. Islám a jeho stoupenci se k nám dostávali vždy spíše zprostředkovaně a české dějiny ani národní kulturu bezprostředně neovlivňovali. V tomto ohledu jsme v Evropě raritou. Tím spíše platí: Chceme-li se považovat za součást multikulturní demokratické Evropy, nezbývá, než abychom se obeznámili i s historickými okolnostmi, za nichž se ve většině evropských zemí islám etabloval, učinili takové kroky, které pomohou českou společnost připravit na reálný styk s islámem a období adaptace se snažili překonat bez vážnějších prohřešků proti pravidlům, které již platí v integrující se Evropě. *islám * náboženská skupina * Česká republika * kultura

LHOŤAN, Lukáš. Islám a islamismus v České republice. V Pstruží : Lukáš Lhoťan, 2013. 119 s., il. ISBN 978-80-904932-3-0. -- Publikace mapuje vývoj české muslimské komunity a její ovlivnění saúdskoarabským islamismem (wahabismem). Popisuje působení různých organizací po roce 1989 a vývoj muslimské komunity na našem území, vnitřní konflikty a problémy s nedodržováním českých zákonů ze strany některých muslimských organizací. Jako podklady sloužily dokumenty a texty vydané samotnými muslimy, ale i analýzy a komentáře předních odborníků na problematiku islamismu a islámu (Mareš, Mendl, Randák). V doslovu autor rozebírá hlavní kontroverze kolem působení islamismu v České republice, postupující islamizaci a možné problémy s prudce narůstající populací českých muslimů ovlivněných islamismem.-- * islám * muslim * náboženská skupina * Česká republika

PAVLÍKOVÁ, Eva. Muslimští migranti a český sekulární stát. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012, 123 s. ISBN 978-80-7465-018-5. -- Kniha je věnována různým aspektům života muslimů v České republice a jejich názorům na většinovou populaci a český stát. Značná část textu se opírá o výzkumná zjištění z rozhovorů s muslimskými příchozími z mnoha různých zemí. Autorka zkoumala, co se v jejich identitě migrací posílilo a co se pro ně naopak ukázalo jako nepotřebné. Přináší též informace o muslimské komunitě v ČR, o společných aktivitách muslimů a o tom, do jaké míry se u nás stýkají či nestýkají různé muslimské "světy". Publikaci doplňuje slovníček méně známých výrazů. -- * islám *muslim * migrace * práva menšin * kulturní identita * sociální stav * Česká republika

ISP (příhlásit)