Aktuality

Informace z PK 8/2021 (21. 6. 2021)
21. 6. - 30. výročí odsunu sovětských vojenských jednotek z území Československa

Ukončení "dočasného" pobytu sovětských vojenských jednotek na území Československa
po 30 letech

Úvodem

Dne 26. února 1990 ministři zahraničí Jiří Dienstbier a Eduard Ševardnadze podepsali v Moskvě mezivládní dohodu o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR. Za mezní datum byl stanoven kompromisní 30. červen 1991.

Skončila tak etapa československé historie započatá invazí okupačních armád dne 21. srpna 1968, stvrzená Smlouvou mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR (Vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 11/1969 Sb.) a pokračující přes události listopadu 1989 až do 90. let minulého století, kdy z území tehdejšího Československa odešli poslední sovětští vojáci (Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republikyč. 71/1990 Sb.).

Poslední transport se sovětskými vojáky byl vypraven 19. června 1991 z Milovic a o dva dny později překročil východní hranici ČSFR. Celý proces byl formálně ukončen podpisem protokolu o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa 25. června 1991 v Praze.

Odsun z vojenské základy v Milovicích
(Pavel Kohl, ČTK)

Odsun sovětských vojenských jednotek v detailech:

Odsun sovětských vojenských jednotek, osob, techniky a materiálových zásob podle tzv. grafikonu proběhl bez větších komplikací ve třech etapách. Hlavním druhem přepravy byla železniční doprava. Využito bylo 825 ucelených vlaků o 20 265 železničních vagonech a dalších 11 088 vagonů bylo přepraveno pravidelnými nákladními vlaky. Byla využívána i osobní doprava z ČSFR do SSSR. V rámci silniční přepravy bylo přesunuto v 27 kolonách 1 709 vozidel. Letecká přeprava zahrnovala 15 přeletů útvarů letectva a rovněž dopravu osob, převážně rodinných příslušníků sovětských důstojníků.

V průběhu odsunu nedošlo k vážnějším mimořádným událostem s výjimkou výbuchu munice při přípravě odsunu tanku v Bohosudově 8. 1. 1991, při němž zahynulo 17 příslušníků sovětských vojsk, a havárie vrtulníku při přeletu do SSSR v blízkosti Prievidze 20. 5. 1991, při níž zahynuli 4 sovětští vojáci. Českoslovenští občané při těchto událostech zraněni nebyli. V návaznosti na odsun bylo organizováno přebírání uvolňovaných objektů. Většina z nich v hodnotě cca 2,3 miliardy korun byla předána do užívání civilnímu sektoru.
Československá armáda v souladu s doporučením parlamentní komise zabezpečovala časově omezené střežení a pyrotechnický a chemický průzkum převzatých objektů. Jejich stav byl špatný a vyžadoval okamžité provedení oprav, na něž vláda ČSFR vyčlenila částku 80 milionů korun v roce 1990 a 90 milionů v roce 1991. V průběhu prohlídek přebíraných areálů bylo zjištěno cca 3 tisíce objektů svépomocně vybudovaných z prostředků sovětských vojsk v rozporu s československými normami. Zhruba 250 z nich bylo vzhledem k jejich technicko-ekologické závadnosti bezprostředně odstraněno.

Poslední železniční transport sovětské armády opustil československé území 21. 6. 1991. Michael Kocáb předložil tyto údaje za parlamentní komisi 2. 7. 1991 v podobě souhrnné zprávy o ukončení odchodu sovětských vojsk z našeho území.

Stručná chronologie účasti Michaela Kocába na odsunu sovětské okupační armády z ČSSR. Nadace Michaela Kocába[online].

Z fondů Parlamentní knihovny a databází periodik vybíráme publikace a články na uvedené téma:

1. Publikace (chronologicky):

ŠKUTINA, Vladimír. Rusové přicházejí- a odcházejí. Praha: Region, 1990, 63 s.

PECKA, Jindřich. Odsun sovětských vojsk z Československa 1989-1991: Withdrawal of the Soviet armed forces from Czchoslovakia 1989-1991 : documents : dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996, 351 s. Edice Studie, materiály dokumenty, 8. ISBN 80-85270-53-6.

ŠEDIVÝ, Jaroslav. Černínský palác v roce nula: (ze zákulisí polistopadové zahraniční politiky). Praha: Ivo Železný, 1997, 164 s. Knihovnička Literárních novin. ISBN 80-237-3492-X.

DIENSTBIER, Jiří, VRBA, Tomáš, ed. Od snění k realitě: vzpomínky z let 1989-1999. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999, 441 s. ISBN 80-7106-325-8.

KABELE, Jiří. Z kapitalismu do socialismu a zpět: teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky. Praha: Karolinum, 2005, 582 s. ISBN 80-246-1127-9.

KOCÁB, Michael. Vabank: 1989-1991 : sametová revoluce : odsun sovětských vojsk. Praha: Euromedia Group, 2019, 591 s. Universum. ISBN 978-80-7617-844-1.

2. Výběr článků z periodik (abecedně dle autorů):

ČERNÁ, Marie. Okupace, přátelská pomoc, devastace: Sovětská armáda 1968-1991 v paměti české společnosti. Soudobé dějiny, 2015, č. 3-4, s. 440-464. ISSN 1210-7050.

HIMMEROVÁ, Kristýna. Dočasný pobyt sovětských vojsk trval 23 let. Jako poslední odletěl generál Vorobjov. Paměť národa [online], 24. 6. 2020

JANDA, Jakub. Rychlý odchod Rusů byl naprostý zázrak: rozhovor s historikem Igorem Lukešem o sjednocení Německa, rozpadu Varšavské smlouvy, perestrojce Michaila Gorbačova a kibicování zpoza oceánu. Dějiny a současnost, 2012, č. 1, s. 18-20. ISSN 0418-5129.

KOCÁB, Michael. K ukončení odchodu sovětských vojsk z území ČSFR. Mezinárodní vztahy, 1992, č. 1, s. 5-9. ISSN 0323-1844.

ŠÁLEK, Marek. Odchod sovětských vojsk z Československa ve snímcích Karla Cudlína. Reportér, 2021, č. 6, s. 74-85. ISSN 2336-4092.

ŠEDIVÝ, Jaroslav: Odchod sovětských vojsk z Československa. Mezinárodní vztahy, 1993, č. 3, s. 40-52. ISSN 1210-7050.

TOMEK, Prokop. Life with Soviet troops in Czechoslovakia and after Their Withdrawal. Folklore [online], 2017, č. 70, s. 97-120 [cit. 2. 6. 2021]. ISSN 1406-0949.  Dostupné v databázi CEEOL.

TŘEŠŇÁK, Petr: Mohlo to dopadnout hůř: s Michaelem Kocábem o odsunu sovětských vojsk. Respekt, 2011, č. 24, s. 46-51. ISSN 0862-6545.

VODSEĎÁLEK, Petr. Kocáb vzpomínal na odsun sovětských vojáků. Denik.cz, [online], 31. 5. 2015

ZAPLETAL, Aleš. Zpráva o výzkumném projektu: Česká společnost a sovětská armáda 1968-1991. Historica Olomucensia: sborník prací historických [online], 2018, č. 54, s. 375-376 [cit. 2. 6. 2021]. ISSN 1803-9561. Dostupné v databázi CEEOL.

3. Jak to viděl dobový tisk

(Skeny plných textů k dispozici v čítárně periodik)

4. Internetové zdroje (Parlamentní knihovna a archiv)

Výstava "Osmičková" výročí VIII - Smlouva o dočasném pobytu vojsk 1968, Archiv Poslanecké sněmovny [online], 16. 10. 2018.

Zřízení komise sněmoven Federálního shromáždění pro dohled nad stažením vojsk z Československa a návrh poslanců Dvořáka a Jansty o zrušení prohlášení a usnesení Federálního shromáždění ČSSR ze dne 15. 10. 1969. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [online], FS 1986-1990, Společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

5. Internetové zdroje (externí)

20. výročí odchodu sovětských vojsk a ukončení vojenské okupace Československa. Informační centrum vlády [online], 21. 6. 2011.

Odchod sovětských vojsk z Československa: rozhovor a výběr z archivu snímků fotografky Dany Kyndrové. Aktuálně.cz [online], 29. 6. 2020.

Videozáznam z debaty o tehdejších událostech i o snahách Kremlu o znovurozdělení Evropy a sféry vlivu, účast Luboš Dobrovský (bývalý ministr obrany), Michael Kocáb (bývalý poslanec FS). Knihovna Václava Havla [online], 22. 6. 2016.

Výpovědi pamětníků nejen na téma odsunu sovětských vojsk, 1990-1991. Paměť národa [online]

ISP (příhlásit)