Aktuality

Informace z PK 4/2020 (16. 6. 2020)
Životní prostředí

Letošní měsíc letního slunovratu přinesl důležitý světový den. Pro jeho připomenutí Vám Parlamentní knihovna nabízí publikace a časopisy ze svých fondů.

***

SVĚTOVÝ DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Valné shromáždění OSN v roce 1972 ustanovilo 5. červen Světovým dnem životního prostředí (World Environment Day). Jedná se o stěžejní den OSN pro podporu celosvětového povědomí a činnosti v oblasti životního prostředí. V průběhu let se stal největší globální platformou pro environmentální veřejný dosah a oslavují jej miliony lidí ve více než 100 zemích.

Rok 2020 je zaměřen na podporu biologické diverzity, tedy rozmanitosti života v přírodě.

Úmluva o biologické rozmanitosti je mezinárodní smlouvou, jejímiž cíli jsou ochrana biodiverzity, trvale udržitelné využívání jejích složek a rovné a spravedlivé sdílení přínosů, plynoucích z využívání genetických zdrojů. Byla podepsána v Riu de Janeiro v r. 1992. Česká republika podepsala Úmluvu 5. června 1993 a v platnost vstoupila v březnu 1994 (vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 134/1999 Sb.).

Letošní kampaň Světového dne životního prostředí má za cíl poukázat na to, jak jsme jako lidstvo nerozlučně spjati s naší přírodou a závisíme na ní. Lidské činnosti, jako například znečišťování životního prostředí, neudržitelné vytěžování půdy a využívání moře, využívání organismů a invaze cizích druhů, vedou k nebývalému rozpadu biologické rozmanitosti a úpadku a degradaci přírodních ekosystémů. Pro úspěšné (vy)řešení těchto problémů je proto nutná mezinárodní spolupráce (zdroj).

***

BIODIVERZITA

ZMĚNA KLIMATU

SUCHO / VODA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / EKOLOGIE

ČASOPISY K PROBLEMATICE ŽIV. PROSTŘEDÍ

***

ISP (příhlásit)