Stálá delegace do Meziparlamentní unie

Meziparlamentní unie (MPU) je mezinárodní organizace založená v r.1889, která sdružuje představitele parlamentů suverénních států celého světa. V současné době má 138 členů (parlamenty suverénních států) a pět asociovaných členů (Andský parlament, Středoamerický parlament, Evropský parlament, Latinskoamerický parlament a Parlamentní shromáždění Rady Evropy).

Cílem MPU je prostřednictvím meziparlamentního dialogu podporovat kontakty a výměnu názorů a zkušeností mezi členy parlamentů z celého světa, zkoumat otázky celosvětového významu se záměrem aktivně zapojit parlamenty do jejich řešení a napomáhat ochraně lidských práv. Svými periodiky, publikacemi a internetovou stránkou se MPU snaží přispívat k rozvoji informovanosti o fungování parlamentních institucí a k posílení a rozvoji jejich způsobu činnosti. V roce 2002 završila dlouhodobý proces reformy, jehož cílem je umožnit organizaci pružnější reakce na potřeby moderního globalizovaného světa.

MPU sdílí cíle a zásady OSN, v roce 1996 uzavřela s OSN dohodu o spolupráci a v roce 2002 získala statutu pozorovatele na Valném shromáždění OSN s právem distribuovat své oficiální dokumenty. MPU si klade za cíl zprostředkovat OSN stanoviska jednotlivých členských států a poskytnout tak OSN parlamentní dimenzi. Dohody o spolupráci MPU uzavřela i s dalšími orgány OSN, jmenovitě ILO, FAO, UNDP a UNESCO, a memorandum o porozumění s Úřadovnou vysokého komisaře pro lidská práva. MPU spolupracuje s dalšími mezinárodními vládními i nevládními organizacemi a regionálními meziparlamentními asociacemi, které sdílejí stejné cíle.

V rámci MPU existuje šest geopolitických skupin: africká, arabská, asijsko-tichomořská, euroasijská, latinskoamerická, Dvanáct plus (většina členských států Rady Evropy). Při obsazování míst v orgánech MPU je dbáno na dodržení geopolitické vyváženosti.

V rámci národních skupin MPU, které se zakládají v jednotlivých národních parlamentech, pracují bilaterální parlamentní skupiny přátel. Tato forma kontaktů umožňuje výměnu informací, neformální vysvětlování stanovisek a diskuse o konkrétních společných zájmech mezi dvěma státy. V průběhu čtvrtého volebního období bylo doposud v Poslanecké sněmovně ustaveno 35 takovýchto parlamentních skupin přátel s jednotlivými zeměmi nebo oblastmi. (ve třetím volebním období 1998 - 2002 jich existovalo 60, ve druhém volebním období 1996 -98 49, v prvním volebním období 24).

Spolupráce Parlamentu ČR s MPU je zabezpečována prostřednictvím České národní skupiny MPU - její činnost se řídí vlastním statutem.

Sídlo

Ženeva (sekretariát)

New York (styčná kancelář při OSN)

Struktura

Shromáždění

Řídící rada (složená ze 3 zástupců každého členského státu, alespoň 1 musí být žena)

Výkonný výbor (15 členů volených Meziparlamentní radou)

3 stálé výbory (složené ze zástupců všech členských států, každá země má 1 hlas)

- Výbor pro mír a mezinárodní bezpečnost

- Výbor pro trvale udržitelný rozvoj, finance a obchod

- Výbor pro demokracii a lidská práva

8 specializovaných výborů a pracovních skupin (složené z 5 - 12 členů a stejného počtu náhradníků volených Meziparlamentní radou)

- Výbor pro lidská práva parlamentářů

- Výbor pro otázky Blízkého východu

- Skupina zprostředkovatelů pro Kypr

- Ad hoc výbor pro podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva

- Koordinační výbor pro bezpečnost a spolupráci ve Středomoří

- Koordinační výbor pro zasedání žen - členek parlamentů

- Skupina pro partnerství mezi muži a ženami

- Řídící výbor pro penzijní fond zaměstnanců

Zasedání

2x ročně zasedání Shromáždění MPU v různých zemích

3-5x ročně specializované konference a jednání v rámci zasedání orgánů OSN

zasedání specializovaných výborů a pracovních skupin mají vlastní periodicitu

Oficiální jazyky

AJ, FJ

Členství ČR

řádné

Delegace PČR

stálá delegace

12 členů (8 poslanců a 4 senátoři)

8 míst s hlasovacím právem na statutárních konferencích

 

 

 

 ISP (příhlásit)