Semináře pro pedagogy

Seminář pro pedagogyZejména pro učitele občanské výchovy, dějepisu a dalších společenskovědních disciplín nabízíme možnost účasti na celodenním semináři Český parlament a parlamentarismus a 150 let tradice moderního parlamentu v českých zemích, který probíhá přímo v prostorách Poslanecké sněmovny a jehož cílem je poskytnutí komplexního přehledu informací k oblasti českého ústavního systému, postavení a funkcím Parlamentu, k podstatě a průběhu parlamentních procedur, k volebnímu systému a dalším souvisejícím otázkám.

Vzhledem k častým žádostem pedagogů o rozšiřování sledovaných témat, pořádá Oddělení komunikace a vzdělávání rovněž tématické semináře, které se věnují aktuálním otázkám a problémům.

Součástí semináře je podrobná prohlídka v budovách Poslanecké sněmovny. Účast na semináři je zdarma. Z kapacitních důvodů se semináře mohou účastnit vždy pouze dva pedagogové z jedné školy.

 

 

 

 

 Termín: 2. prosince 2020

 

ČESKÝ PARLAMENT A PARLAMENTARISMUS

  • celodenní seminář je určen zejména pro vyučující společenskovědních předmětů. Cílem semináře je poskytnutí komplexního přehledu informací k oblasti českého ústavního systému, postavení a funkcím Parlamentu, k podstatě a průběhu parlamentních procedur, k volebnímu systému a dalším souvisejícím otázkám. Seminář probíhá obvykle v době schůze Poslanecké sněmovny a proto je po jeho skončení možné navštívit galerii jednacího sálu a sledovat průběh jednání sněmovny. Účast na semináři, stejně jako podkladové materiály, jsou poskytovány zdarma
  • doba trvání: 9:00 – 16:00 (včetně prohlídky budovy Poslanecké sněmovny)

Program semináře (pořadí přednášek se může změnit):

prezence účastníků

zahájení semináře, projekce filmu „Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna“

Parlament v českém ústavním systému (přednáška s následnou diskusí na téma parlamentarismus, bikameralismus, parlamentní kontrola vlády atd.)

Legislativní proces v České republice (přednáška s následnou diskusí na téma právní úprava legislativního procesu, kvantitativní analýza legislativního procesu atd.)

Volební a stranicko-politický systém v České republice (přednáška s následnou diskusí na téma volební systém do obou komor českého Parlamentu, podoba a problémy stranicko-politického sytému atd.)

Parlament ČR a Evropská unie (přednáška s následnou diskuzí na téma participace ČR na rozhodování institucí EU)

Zakončení semináře a návštěva galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny

Program:

2020 2. 12. 2020, 3. 6. 2020
2019 11. 12. 201917. 04. 2019
2018 12. 12. 201821. 3. 2018


 

 Jednotlivé přednášky jsou lektorsky zajištěny předními odborníky z vysokých škol a Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

Termín: 2. června 2020 /termín posunut/

100 LET ÚSTAVY REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

Ústavní listina Republiky československé byla přijata Národním shromážděním před sto lety 29. února 1920. Šlo o významný mezník, který přispěl k politické stabilizaci nově vzniklého státu. Ústava zároveň představuje dokument, který svým významem výrazně přesáhl dobu, která byla 1. republice vyhrazena. Právě text ústavy z roku 1920 byl podstatnou inspirací i tvůrcům Ústavy České republiky v čase znovuobnovení samostatného českého státu v roce 1992. Tvorba základního dokumentu probíhala v dynamické době ustavování československého státu, kterou znesnadňovaly národností vztahy v rámci republiky a složitost sociální situace po 1. světové válce. Neméně složité byly diskuze o jednotlivých ústavních institutech, na kterých nepanovala shoda napříč politickým spektrem. Historickým okolnostem tvorby ústavy, aspektu česko-slovenských vztahů a představení ústavně právních aspektů se bude věnovat seminář určený především pedagogům a vysokoškolským studentům. V rámci semináře mohou účastníci navštívit výstavu originálů ústavních dokumentů z roku 1920 a prohlédnout si originál slavnostního vyhotovení ústavy, který je archivní památkou.

Program semináře


9:30 Prezence

9:45 Politické okolnosti tvorby ústavy v letech 1918 - 1920
PhDr. Petr Valenta, Ph.D., Parlamentní institut

11:00 Ústavní listina a její místo v tradici českého konstitucionalismu
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut

12:15 Slovenská politická reprezentace v Národním shromáždění v čase schvalování ústavní listiny
PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD., Parlamentní institut Kanceláře Národní rady Slovenské republiky

13:00 Prohlídka výstavy originálů ústavních dokumentů v prostorách Poslanecké sněmovny s výkladem pracovníků Archivu Poslanecké sněmovny

14:00 Zakončení semináře

Počet míst na semináři je omezen. Přednost mají ty závazné přihlášky, které budou dříve doručeny na níže uvedenou adresu. Po doručení přihlášky je místo na semináři garantováno a dále jej nepotvrzujeme. V případě vyčerpání kapacity Vás naopak budeme informovat. Účast na vzdělávacím semináři je bezplatná. V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na emailu okv@psp.cz nebo na tel. 257 174 117.

Pozvánka:
2. 6. 2020

 

Termín: 20. listopadu 2019

Parlament a Sametová revoluce

Významné události sametové revoluce se neodehrávaly pouze na náměstích českých a slovenských měst či během jednání protirežimní opozice s představiteli komunistického režimu. Důležitým aktérem demokratizačního procesu se brzy staly i zákonodárné sbory, na jejichž půdě byly schvalovány zásadní dokumenty stvrzující československý návrat ke svobodným poměrům. I samotné personální složení československých parlamentů bylo neobvyklým, ale výrazným způsobem obměněno. Roli, kterou sehrály zastupitelské sbory v období od listopadu 1989 do prvních svobodných voleb v červnu 1990, připomene seminář pořádaný v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Program semináře


9:00 Prezence

9:15 Místo Federálního shromáždění a národních rad v československé sametové revoluci
PhDr. Petr Valenta, Ph.D., Parlamentní institut

10:30 Liberalizace československého zákonodárství v letech 1989 - 1990
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut

11:30 Události sametové revoluce pohledem archivních dokumentů

12:00 Zakončení semináře

Pozvánka:
20. 11. 2019

 

Termín: 20. března 2019

Role parlamentu v procesu přijímání státního rozpočtu

Schvalování zákona o státním rozpočtu představuje každoročně jednu z vrcholných
politických událostí v zemi. Význam, který je přikládán procesu tvorby a schvalování
této důležité normy, zrcadlí nejen skutečnost, že se jedná o podstatný nástroj
ovlivňování hospodářské politiky státu, ale rovněž výrazný instrument kontroly
exekutivy ze strany parlamentu. Seminář pořádaný v prostorách Poslanecké
sněmovny sleduje problematiku tvorby a schvalování státního rozpočtu v rovině
historické, právní a ekonomické.

Program semináře


9:15 Prezence

9:30 Historický kontext vlivu parlamentu na státní rozpočty: PhDr. Petr Valenta, Ph.D., Parlamentní institut

10:00 Legislativní proces na parlamentní úrovni: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut

11:00 Role parlamentu v procesu schvalování rozpočtu, evropský a národní rozpočtový rámec: Ing. Daša Smetanková, Ph.D., Parlamentní institut

12:15 Aktuální otázky státního rozpočtu (státní rozpočet na rok 2019, zadlužení, mandatorní výdaje, ...): Ing. Daša Smetanková, Ph.D., Parlamentní institut

13:00 Prohlídka Poslanecké sněmovny

14:00 Zakončení semináře

Pozvánka:
20. 03. 2019

 

Termín: 5. června 2019

Demokratizace volebního práva v českých zemích

V červnu 1919 proběhly v Československu obecní volby, které jsou významným milníkem v cestě za prosazení volebního práva žen v českých zemích. Sto let od prvních voleb, jichž se bez omezení účastnily i ženy, připomíná seminář, jehož tématem je nejen postupné prosazení myšlenky ženské politické participace, ale rovněž obecné zamyšlení nad demokratizací volebního práva, jeho diskontinuitami a otazníky spojenými se současnou ústavně právní úpravou.

Program semináře

9:15 Prezence

9:30 Demokratizace volebního práva a volební právo žžen: PhDr. Petr Valenta, Ph.D., Parlamentní institut

10:45 Ústavně právní aspekty voleb v České republice: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut

12:30 Prohlídka Poslanecké sněmovny

13:30 Zakončení semináře

Pozvánka:
05. 06. 2019

 

  Termín: 6. prosince 2017

PROSINCOVÁ ÚSTAVA 1867

150 let ústavní garance občanských práv

V prosinci roku 1867 byl vydáním šesti ústavních zákonů ukončen proces utváření politického
systému habsburské monarchie. Pro českou společnost a její politickou reprezentaci znamenala
výsledná podoba politického uspořádání hořké zklamání. Z hlediska uzákonění občanských práv a
omezení dominance výkonné moci však šlo o přelom, který přetvářel soustátí v konstituční a liberální
monarchii. Parlament se posílením svých pravomocí definitivně vyvázal z role pouhého poradního
orgánu panovníka a soudnictví se oddělilo od výkonné moci. Dokladem důležitosti kodifikace
občanských práv je skutečnost, že se i po zániku monarchie staly pevnou součástí právního řádu
nástupnických států.
Výročí 150 let od vydání prosincové ústavy připomene na parlamentní půdě seminář pořádaný
Oddělením komunikace a vzdělávání Parlamentního institutu.

Program semináře (PDF, 590 KB)

9:45 – 10:00  prezence účastníků

10:00 - 11:00 PhDr. Petr Valenta, Ph.D.
                      
Politické zápasy za liberalizaci monarchie a emancipace parlamentu v 60. letech 19. století

11:00 - 11:15 Přestávka

10:00 - 11:00 JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
                      
Význam prosincové ústavy pro soudnictví a kodifikaci občanských svobod

Pozvánka

 

 

  Termín: 26. dubna 2017

100 let všeobecného volebního práva v českých zemích

Seminář pro pedagogy ve spolupráci s AV ČR

9:15 – 9:30 prezence účastníků

9:30 Počátky volebního práva a volební kultura v 19. století (PhDr. Petr Valenta, Ph.D., Parlamentní institut

10:30 Uzákonění všeobecného volebního práva v habsburské monarchii a volby v roce 1907 (PhDr. Luboš Velek, Ph.D., ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR)

11:30 Všeobecné volební právo v ústavních dokumentech po r. 1918 (JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut)

12:20 možnost návštěvy sídla Poslanecké sněmovny

13:30 zakončení semináře

Pozvánka (PDF, 500 KB)

 

 

 Termín: 5. října 2016

Volby roku 1946 a složité cesty parlamentarismu ve 2. polovině 20. století

Seminář se koná u příležitosti výročí 70 let od konání prvních parlamentních voleb po skončení 2. světové války. Seminář představí dobové okolnosti, za kterých se volby konaly a dále jejich vlastní průběh a důsledky. Seminář se dále bude zabývat specifickou rolí parlamentu v období tzv. lidové demokracie a v následné éře vlády komunistického režimu, a to nejen z pohledu politické praxe, ale rovněž ústavně právní teorie. Na semináři vystoupí odborní pracovníci Kanceláře Poslanecké sněmovny a výzkumní pracovníci z historických pracovišť Akademie věd České republiky.

Pozvánka (PDF, 420 KB)

 

 

 Termín: 4. listopadu 2015

PARLAMENT A JEHO SÍDLO V PROMĚNÁCH ČASU

Cílem semináře určeného pedagogům vyučujícím společenskovědní předměty a dějepis je představit důležité momenty ve vývoji parlamentu na našem území a propojit minulost instituce parlamentu s historickými osudy budovy, kde český zastupitelský sbor zasedá od poloviny 19. století. Účastníci semináře navštíví obě komory českého Parlamentu, ve kterých absolvují prohlídky se zaměřením na uměleckohistorické zajímavosti parlamentního sídla. V rámci exkurze navštíví účastníci semináře prostory, kterými nevedou trasy během standardních prohlídek v den otevřených dveří nebo při organizovaných školních prohlídkách (sněmovní sklepení, prostory renesančního nádvoří, místnosti s renesančními stropy a jiné).

Program semináře:

9:30 – 9:45 Prezence účastníků

9:45 – 10:00 Zahájení semináře, projekce filmu Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

10:00 - 11:30 Cesty českého parlamentarismu v moderních dějinách (PhDr. Petr Valenta, Ph.D. – Parlamentní institut)

12:00 – 12:30 Stavebně historický vývoj sídla Parlamentu (Ing. arch. Ondřej Šefců – Národní památkový ústav)

12:30 – 13:30 Exkurze sídlem Poslanecké sněmovny (Ing. arch. Ondřej Šefců – Národní památkový ústav)

14:00 – 15:30 Exkurze Valdštejnského paláce – sídla Senátu (Ing. arch. Ondřej Šefců – Národní památkový ústav)

Program (PDF, 500 KB)

Vzhledem k velkému zájmu je počet míst na vzdělávacím kurzu omezen. Přednost mají ty závazné přihlášky, které budou dříve doručeny na níže uvedenou adresu. Účast na vzdělávacím semináři je bezplatná. Podkladové materiály a drobné občerstvení je zajištěno.ISP (příhlásit)