Sněmovní tisk 473
Vl.n.z.související se zřízením jednoho inkasního místa - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 473/0 dne 9. 9. 2011.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 9. 2011. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 694).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 11. 2011 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 11. 2011 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 473/7, který byl rozeslán 4. 11. 2011 v 23:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 198, usnesení č. 847).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 22. 11. 2011.
  Návrh zákona 9. 12. 2011 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 12. 2011 poslancům jako tisk 473/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 12. 2011 poslancům jako tisk 473/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 290, usnesení č. 973).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 158 pod číslem 458/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Evropská unie, Pojištění, Zaměstnanost
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmů, daňový základ, povinné úspory

Navržené změny předpisů (74):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád473/0
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky473/0
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci473/0
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení473/0
202/1990novelizujeZákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách473/0
565/1990novelizujeZákon České národní rady o místních poplatcích473/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)473/0
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů473/0
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky473/0
563/1991novelizujeZákon o účetnictví473/0
570/1991novelizujeZákon České národní rady o živnostenských úřadech473/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení473/0
21/1992novelizujeZákon o bankách473/0
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech473/0
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách473/0
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí473/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů473/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti473/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění473/0
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů473/0
13/1993novelizujeCelní zákon473/0
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky473/0
217/1994novelizujeZákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce473/0
266/1994novelizujeZákon o dráhách473/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů473/0
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě473/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře473/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění473/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů473/0
95/1999novelizujeZákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů473/0
191/1999novelizujeZákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů473/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů473/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí473/0
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách473/0
39/2000novelizujeZákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945473/0
118/2000novelizujeZákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů473/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)473/0
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)473/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)473/0
243/2000novelizujeZákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)473/0
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu473/0
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů473/0
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)473/0
117/2001novelizujeZákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)473/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů473/0
261/2001novelizujeZákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945473/0
172/2002novelizujeZákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech473/0
198/2002novelizujeZákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)473/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)473/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních473/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů473/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty473/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti473/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)473/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích473/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)473/0
357/2005novelizujeZákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů473/0
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti473/0
69/2006novelizujeZákon o provádění mezinárodních sankcí473/0
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu473/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi473/0
137/2006novelizujeZákon o veřejných zakázkách473/0
179/2006novelizujeZákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)473/0
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)473/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění473/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce473/0
266/2006novelizujeZákon o úrazovém pojištění zaměstnanců473/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník473/0
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)473/0
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví473/0
280/2009novelizujeZákon daňový řád473/0
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky 
161/1998rušíVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o promíjení penále správami sociálního zabezpečení473/0
329/2007rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení473/0


ISP (příhlásit)