Sněmovní tisk 408
Vl.n.z.v souvislosti s přijetím zákona o zdrav. službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 6. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 408/0 dne 1. 7. 2011.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 1. 7. 2011. Určil zpravodaje: MUDr. Boris Šťastný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 7. 2011 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 625).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 408/3, který byl rozeslán 31. 8. 2011 v 12:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 9. 2011 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 101, usnesení č. 681).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 9. 2011.
  Návrh zákona 19. 10. 2011 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 10. 2011 poslancům jako tisk 408/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 10. 2011 poslancům jako tisk 408/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3., 6. 11. 2011 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 343, usnesení č. 831).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 11. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 11. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 11. 2011.

Zákon vyhlášen 8. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 375/2011 Sb.Související tisky: 405 (Vl.n.z. o zdravotních službách), 406 (Vl.n.z. o zdravotnické záchranné službě), 407 (Vl.n.z. o specifických zdravotních službách).


Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Záchranářství, Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: sociální zabezpečení, zdravotní politika, zdravotnická legislativa, zdravotnická služba, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (126):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky408/0
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě408/0
210/1990novelizujeZákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu408/3
220/1991novelizujeZákon České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře408/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)408/0
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii408/2
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení408/0
126/1992novelizujeZákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži408/0
257/1992novelizujeZákon o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů408/0
334/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu408/0
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí408/0
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí408/0
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky408/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů408/0
590/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony408/3
15/1993novelizujeZákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů408/3
16/1993novelizujeZákon České národní rady o dani silniční408/0
161/1993novelizujeZákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů408/3
293/1993novelizujeZákon o výkonu vazby408/0
307/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony408/3
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů408/0
60/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů408/3
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě408/0
90/1995novelizujeZákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny408/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře408/0
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců408/0
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích408/0
14/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb.408/3
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů408/0
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů408/0
61/1997novelizujeZákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)408/0
110/1997novelizujeZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů408/3
83/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění někerých dalších zákonů408/3
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů408/0
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím408/0
169/1999novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů408/0
219/1999novelizujeZákon o ozbrojených silách České republiky408/0
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání408/0
222/1999novelizujeZákon o zajišťování obrany České republiky408/0
310/1999novelizujeZákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky408/0
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)408/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů408/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí408/0
61/2000novelizujeZákon o námořní plavbě408/0
71/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony408/3
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů408/0
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)408/0
123/2000novelizujeZákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů408/0
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze408/3
149/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů408/3
239/2000novelizujeZákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů408/0
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)408/0
247/2000novelizujeZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů408/0
257/2000novelizujeZákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)408/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů408/0
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů408/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů408/0
115/2001novelizujeZákon o podpoře sportu408/0
164/2001novelizujeZákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)408/0
256/2001novelizujeZákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů408/0
3/2002novelizujeZákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)408/0
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)408/0
109/2002novelizujeZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů408/0
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)408/0
120/2002novelizujeZákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů408/0
170/2002novelizujeZákon o válečných veteránech408/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)408/0
285/2002novelizujeZákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)408/0
290/2002novelizujeZákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů408/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů408/0
130/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony408/0
218/2003novelizujeZákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)408/0
221/2003novelizujeZákon o dočasné ochraně cizinců408/0
274/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví408/0
356/2003novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů408/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů408/0
37/2004novelizujeZákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)408/0
53/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel408/0
95/2004novelizujeZákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta408/0
96/2004novelizujeZákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)408/0
99/2004novelizujeZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)408/0
121/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů408/0
185/2004novelizujeZákon o Celní správě České republiky408/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty408/0
422/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů408/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti408/0
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti408/0
480/2004novelizujeZákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)408/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)408/0
585/2004novelizujeZákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)408/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích408/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)408/0
379/2005novelizujeZákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů408/0
381/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony408/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách408/0
109/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách408/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi408/0
115/2006novelizujeZákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů408/0
179/2006novelizujeZákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)408/0
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)408/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění408/0
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění408/3
225/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony408/0
227/2006novelizujeZákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů408/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce408/0
266/2006novelizujeZákon o úrazovém pojištění zaměstnanců408/0
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců408/3
309/2006novelizujeZákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)408/0
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony408/0
111/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony408/0
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím408/0
362/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony408/0
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)408/0
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony408/0
126/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev408/0
129/2008novelizujeZákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů408/2
189/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony408/3
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky408/0
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky408/3
296/2008novelizujeZákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)408/2
306/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony408/0
479/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony408/3
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník408/0
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech408/3
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu408/0
73/2011novelizujeZákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů408/0


ISP (příhlásit)