Sněmovní tisk 351
Novela z. o Vězeňské službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Karel Čermák.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 351/0 dne 13. 6. 2003.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 6. 2003 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: JUDr. Petr Ibl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

  • 1

    Čtení proběhlo 8. 7. 2003 na 18. schůzi.
    Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 618).

  • V
  • 2

    2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
    Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 351/2, který byl rozeslán 23. 10. 2003 v 14:00.

  • 3

    3. Čtení proběhlo 4. 11. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 596, usnesení č. 750).

Senát

  • PS

    Zákon doručen Senátu 7. 11. 2003.
    Zákon Senátem schválen 4. 12. 2003.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2003.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 12. 2003.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 12. 2003.

Zákon vyhlášen 16. 12. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 144 pod číslem 436/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vězeňství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: nápravně výchovné zařízení, veřejná bezpečnost, veřejná služba, vězeňský personál, vězeňský režim

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky351/0
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky351/0
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů351/1
151/2000novelizujeZákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů351/2
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů351/0
310/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů351/1


ISP (příhlásit)