Celkem nalezeno 1972 dokumentů. (1. strana, celkem 132 stran)

KódReferenceNázevStav
11224/20COM(2020) 612 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council introducing a screening of third country nationals at the external borders and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/817 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích a o změně nařízení (ES) č. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 a (EU) 2019/817Navrženo k projednání
11207/20COM(2020) 613 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council addressing situations of crisis and force majeure in the field of migration and asylum - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení krizových situací a zásahů vyšší moci v oblasti migrace a azyluNavrženo k projednání
11202/20COM(2020) 611 finalAmended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common procedure for international protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EUNavrženo k projednání
11188/20COM(2020) 571 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práciNavrženo k projednání
11186/20COM(2020) 609 finalSdělení Komise o novém paktu o migraci a azyluNavrženo k projednání
11167/20COM(2020) 598 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o prodloužení platnosti protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovuNavrženo k projednání
11164/20COM(2020) 589 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o prodloužení platnosti protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovuNavrženo k projednání
11064/20COM(2020) 590 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A Capital Markets Union for people and businesses - new action plan - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie kapitálových trhů pro lidi a podniky - nový akční plánNavrženo k projednání
11055/20COM(2020) 594 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuované účetní knihyNavrženo k projednání
11053/20COM(2020) 593 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o trzích s kryptoaktivy, kterým se mění směrnice (EU) 2019/1937Navrženo k projednání
11052/20COM(2020) 596 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/EU, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 a (EU) 2016/2341Navrženo k projednání
11051/20COM(2020) 595 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/2014 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o digitální provozní odolnosti finančního odvětví, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014Navrženo k projednání
11050/20COM(2020) 592 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro malé platbyNavrženo k projednání
11048/20COM(2020) 591 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU v oblasti digitálních financíNavrženo k projednání
11030/20COM(2020) 576 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění dohody, kterou se mění prozatímní dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o přistoupení Nezávislého státu Samoa a Šalamounových ostrovů a budoucí přistoupení dalších tichomořských ostrovních států k dohoděNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)