Celkem nalezeno 18 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
13322/09KOM(2009) 344 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady týkající se žádostí donucovacích orgánů členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému EURODAC pro účely vymáhání právaVzato na vědomí
 8151/09KOM(2009) 136 v konečném zněníNávrh rámcové rozhodnutí Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVVPostoupeno výborům
 8150/09KOM(2009) 135 v konečném zněníNávrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2004/68/SVVPostoupeno výborům
 6702/09KOM(2009) 67 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013, pokud jde o zrušení financování některých akcí Společenství a o změnu limitu jejich financováníVzato na vědomí
 6700/09KOM(2009) 66 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azyluVzato na vědomí
 5881/09KOM(2008) 869 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských státůVzato na vědomí
 5146/09KOM(2008) 894 v konečném zněníNávrh nařízení Rady ze dne, kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o odvětvových záležitostech a vztahujících se na soudní příslušnost, uznávání a výkon rozsudků a rozhodnutí ve věcech manželských, rodičovskou zodpovědnost a vyživovací povinnosti a na rozhodné právo ve věcech týkajících se vyživovacích povinnostíVzato na vědomí
14602/08KOM(2008) 657 v konečném zněníPRACOVNÍ DOKUMENT KOMISE - Hodnocení a sledování provádění Plánu EU týkajícího se osvědčených postupů, norem a způsobů práce pro boj proti obchodu s lidmi a jeho předcházeníVzato na vědomí
13983/08KOM(2008) 637 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyňVzato na vědomí
13981/08KOM(2008) 636 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHSVzato na vědomí
13978/08KOM(2008) 638 v konečném zněníZpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: "Provádění barcelonských cílů týkajících se zařízení péče o děti předškolního věku" 
13977/08KOM(2008) 635 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : "Lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem: silnější podpora pro sladění profesního, soukromého a rodinného života"Vzato na vědomí
14101/07KOM(2007) 620 v konečném zněníSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - "Modernizace sociální ochrany pro větší sociální spravedlnost a hospodářskou soudržnost: další pokrok v aktivním začleňování lidí nejvíce vzdálených trhu práce"Vzato na vědomí
10516/07KOM(2007) 301 v konečném zněníZelená kniha o budoucím společném evropském azylovém systémuVzato na vědomí
14937/06KOM(2006) 663 v konečném zněníSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Závěrečné hodnocení provádění víceletého akčního plánu Společenství na podporu bezpečnějšího používání internetu prostřednictvím boje s nedovolenými a škodlivými materiály v globálních sítíchBere na vědomí s doporučením
14793/06KOM(2006) 643 v konečném zněníZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Provádění směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původVzato na vědomí
11818/06KOM(2006) 399 v konečném zněníNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a pravidel o právních předpisech použitelných v manželských věcechNařízení shledáno sporným
11817/06KOM(2006) 400 v konečném zněníZelená kniha o kolizním právu v oblasti úpravy majetkových poměrů v manželství, zabývající se převážně otázkou soudní příslušnosti a vzájemného uznáváníŽádá vládu o další informace


ISP (příhlásit)