Celkem nalezeno 1931 dokumentů. (96. strana, celkem 129 stran)

KódReferenceNázevStav
 8578/18COM(2018) 236 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístupVzato na vědomí
 8577/18COM(2018) 247 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvní stranou Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218)Vzato na vědomí bez projednávání
 8561/18COM(2018) 241 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozděleníVzato na vědomí
 8560/18COM(2018) 239 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společnostíVzato na vědomí
 8546/18COM(2018) 248 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení programu Kreativní Evropa (2014-2020) v polovině obdobíVzato na vědomí bez projednávání
 8542/18JOIN(2018) 9 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji Unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé k přijetí dokumentu: "Konsolidace privilegovaného partnerství EU-Tunisko: strategické priority pro období 2018-2020"Vzato na vědomí bez projednávání
 8534/18COM(2018) 249 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHP a protokolu 37 (obsahující seznam stanovený v článku 101) k Dohodě o EHP (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)Vzato na vědomí bez projednávání
 8531/18COM(2018) 234 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast) - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění)Vzato na vědomí
 8518/18COM(2018) 179 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách]Vzato na vědomí bez projednávání
 8507/18COM(2018) 237 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Artificial Intelligence for Europe - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Umělá inteligence pro EvropuBere na vědomí s doporučením
 8505/18COM(2018) 265 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 1-3/2018Vzato na vědomí bez projednávání
 8492/18COM(2018) 232 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Směrem ke společnému evropskému datovému prostoruVzato na vědomí
 8468/18COM(2018) 231 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the implementation and functioning of the .eu Top Level Domain name and repealing Regulation (EC) No 733/2002 and Commission Regulation (EC) No 874/2004 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavádění a fungování domény nejvyšší úrovně .eu a o zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a nařízení Komise (ES) č. 874/2004Vzato na vědomí bez projednávání
 8460/18JOIN(2018) 11 finalJoint Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part - Společný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé jménem Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
 8459/18JOIN(2018) 10 finalJoint Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part - Společný návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhéVzato na vědomí bez projednávání

<<9293949596979899100>>ISP (příhlásit)