Celkem nalezeno 1763 dokumentů. (89. strana, celkem 118 stran)

KódReferenceNázevStav
 7816/18COM(2018) 166 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
 7814/18COM(2018) 162 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
 7809/18COM(2018) 173 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězciVzato na vědomí
 7798/18COM(2018) 172 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o dopadech nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU na hospodářský cyklusVzato na vědomí bez projednávání
 7783/18COM(2018) 165 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc z podnětu Komise)Vzato na vědomí bez projednávání
 7782/18JOIN(2018) 6 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 401/2013 ze dne 2. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/BarměVzato na vědomí bez projednávání
 7733/18COM(2018) 171 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práciVzato na vědomí bez projednávání
 7727/18COM(2018) 170 final, SWD(2018) 86 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o hodnocení v polovině období provádění programu „Evropa pro občany“ na období 2014–2020Vzato na vědomí bez projednávání
 7701/18COM(2018) 164 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném dohodou o vytvoření společného evropského leteckého prostoru, pokud jde o jeho jednací řádVzato na vědomí bez projednávání
 7699/18COM(2018) 169 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování hlavy III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), pokud jde o dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami ve skupině, a posouzení přechodného období pro zaměstnanecké penzijní pojištění životních pojišťovenVzato na vědomí bez projednávání
 7644/18COM(2018) 157 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativěVzato na vědomí bez projednávání
 7638/18COM(2018) 159 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přenesení pravomoci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a podle nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmiVzato na vědomí bez projednávání
 7633/18JOIN(2018) 5 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Akční plán o vojenské mobilitěBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 7558/18COM(2018) 145 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodíVzato na vědomí bez projednávání
 7543/18COM(2018) 156 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Belgie – EGF/2017/010 BE/CaterpillarVzato na vědomí bez projednávání

<<858687888990919293>>ISP (příhlásit)