Celkem nalezeno 1556 dokumentů. (89. strana, celkem 104 stran)

KódReferenceNázevStav
15780/17COM(2017) 810 final, SWD(2017) 711 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku dosaženém při provádění nařízení (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR)Vzato na vědomí bez projednávání
15744/17COM(2017) 752 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání jménem Evropské unie o obnovení protokolu k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu s Republikou Pobřeží slonovinyVzato na vědomí bez projednávání
15729/17COM(2017) 794 final, SWD(2017) 473 final, SWD(2017) 474 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace)Bere na vědomí s doporučením
15727/17COM(2017) 747 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 ze dne 9. července 2008 o předkládání statistik týkajících se akvakultury členskými státy a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 788/96Vzato na vědomí bez projednávání
15720/17COM(2017) 763 finalRecommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations on a Partnership Agreement between the European Union and countries of the African, Caribbean and Pacific Group of States - Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájení jednání o Dohodě o partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi ze skupiny afrických, karibských a tichomořských státůVzato na vědomí bez projednávání
15709/17COM(2017) 743 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravinVzato na vědomí bez projednávání
15664/17COM(2017) 827 finalNávrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fonduBere na vědomí s doporučením
15663/17COM(2017) 825 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíleBere na vědomí s doporučením
15660/17COM(2017) 824 finalNávrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státechBere na vědomí s doporučením
15655/17COM(2017) 823 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance - Evropský ministr hospodářství a financíBere na vědomí s doporučením
15654/17COM(2017) 822 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance - Nové rozpočtové nástroje pro stabilní eurozónu v rámci EUBere na vědomí s doporučením
15653/17COM(2017) 821 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance - Další kroky k dokončení hospodářské a měnové unie: plánBere na vědomí s doporučením
15652/17COM(2017) 746 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobkyVzato na vědomí bez projednávání
15599/17COM(2017) 738 finalZpráva Komise o uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v roce 2016Vzato na vědomí bez projednávání
15578/17COM(2017) 740 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci, která byla Komisi svěřena podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)Vzato na vědomí bez projednávání

<<858687888990919293>>ISP (příhlásit)