Celkem nalezeno 2004 dokumentů. (84. strana, celkem 134 stran)

KódReferenceNázevStav
11661/18COM(2018) 599 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Maďarsku povoluje zavést opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
11657/18COM(2018) 548 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Nizozemska - EGF/2018/001 NL/Finanční službyVzato na vědomí bez projednávání
11647/18COM(2018) 596 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látekVzato na vědomí bez projednávání
11635/18JOIN(2018) 25 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve společném výboru zřízeném podle Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacím řádu společného výboru a přijetí mandátu jeho podvýborů a pracovních skupinVzato na vědomí bez projednávání
11632/18COM(2018) 594 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochranyVzato na vědomí bez projednávání
11627/18COM(2018) 579 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice 2014/40/EU o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobkůVzato na vědomí bez projednávání
11594/18COM(2018) 577 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1386/2007Vzato na vědomí bez projednávání
11568/18COM(2018) 576 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EU-CTC, který byl zřízen Úmluvou ze dne 20. května 1987 o zjednodušení formalit ve zbožovém styku, a ve Smíšeném výboru EU-CTC, který byl zřízen Úmluvou ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu, pokud jde o výzvu, aby Spojené království přistoupilo k uvedeným úmluvámVzato na vědomí bez projednávání
11566/18COM(2018) 569 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006Vzato na vědomí bez projednávání
11565/18COM(2018) 564 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení v polovině období týkající se nařízení (EU) č. 911/2014 o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění moře z lodí a ze zařízení pro těžbu ropy nebo plynuVzato na vědomí bez projednávání
11561/18COM(2018) 562 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posouzení programů opatření členských států podle rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředíVzato na vědomí bez projednávání
11537/18COM(2018) 580 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod a udržitelný rozvoj CETA zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, k sestavení seznamů osob, které jsou ochotny zastávat funkci člena panelu podle kapitoly dvacet tři a kapitoly dvacet čtyři dohodyPostoupeno výboru k projednání
11535/18COM(2018) 551 finalNávrh rozhodnutí Rady o uplatňování předpisů č. 9, 63 a 92 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o jednotných ustanoveních týkajících se schvalování tříkolových vozidel, mopedů a náhradních systémů tlumení hluku výfuku pro vozidla kategorie L s ohledem na emise hluku v UniiVzato na vědomí bez projednávání
11532/18COM(2018) 567 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z UnieVzato na vědomí bez projednávání
11531/18COM(2018) 568 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z UnieVzato na vědomí bez projednávání

<<808182838485868788>>ISP (příhlásit)