Celkem nalezeno 2001 dokumentů. (83. strana, celkem 134 stran)

KódReferenceNázevStav
11701/18COM(2018) 604 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
11700/18COM(2018) 603 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
11698/18COM(2018) 598 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví postoj, který má být přijat jménem Unie, pokud jde o změny příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a nařízení v příloze Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) přijaté pracovní skupinou pro přepravu nebezpečných věcí (WP.15) a správním výborem ADNVzato na vědomí bez projednávání
11695/18COM(2018) 575 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Účast Evropské unie jako stálého pozorovatele v Tichomořském společenství (SPC)Postoupeno výboru k projednání
11694/18COM(2018) 574 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství, zřízeném Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé, pokud jde o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
11693/18COM(2018) 601 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci smíšeného výboru EU a zemí společného tranzitního režimu zřízeného Úmluvou o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987, pokud jde o změny úmluvyVzato na vědomí bez projednávání
11690/18COM(2018) 573 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství, zřízeném Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
11689/18COM(2018) 571 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví postoj Evropské unie k přijetí rozhodnutí Výboru EPA zřízeného Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
11686/18COM(2018) 572 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2017Vzato na vědomí bez projednávání
11669/18COM(2018) 595 finalZpráva Komise - Výroční zpráva o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři v Evropské unii za rok 2016Vzato na vědomí bez projednávání
11667/18COM(2018) 581 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění a výsledcích programu Pericles 2020 na ochranu eura proti padělání v roce 2017Vzato na vědomí bez projednávání
11662/18COM(2018) 597 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Výboru regionů o uplatňování nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) pozměněného nařízením (EU) č. 1302/2013, pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupeníVzato na vědomí bez projednávání
11661/18COM(2018) 599 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Maďarsku povoluje zavést opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
11657/18COM(2018) 548 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Nizozemska - EGF/2018/001 NL/Finanční službyVzato na vědomí bez projednávání
11647/18COM(2018) 596 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látekVzato na vědomí bez projednávání

<<798081828384858687>>ISP (příhlásit)