Celkem nalezeno 1606 dokumentů. (74. strana, celkem 108 stran)

KódReferenceNázevStav
 8684/18COM(2018) 262 finalRoční přehled Komise výročních zpráv členských států o činnosti v oblasti vývozních úvěrů ve smyslu nařízení (EU) č. 1233/2011Vzato na vědomí bez projednávání
 8679/18COM(2018) 244 finalProposal for a Council Recommendation on Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases - Návrh doporučení Rady o posílené spolupráci proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním 
 8676/18COM(2018) 245 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílená spolupráce proti nemocem, jimž lze předcházet očkovánímVzato na vědomí bez projednávání
 8654/18COM(2018) 253 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nových psychoaktivních látek N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl) a 2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid (methoxyacetylfentanyl) kontrolním opatřenímVzato na vědomí bez projednávání
 8639/18COM(2018) 299 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání s Kapverdami o uzavření protokolu, kterým se provádí Dohoda mezi Evropským společenstvím a Kapverdami o partnerství v odvětví rybolovuVzato na vědomí bez projednávání
 8578/18COM(2018) 236 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístupVzato na vědomí
 8577/18COM(2018) 247 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvní stranou Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218)Vzato na vědomí bez projednávání
 8561/18COM(2018) 241 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozděleníVzato na vědomí
 8560/18COM(2018) 239 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společnostíVzato na vědomí
 8546/18COM(2018) 248 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení programu Kreativní Evropa (2014-2020) v polovině obdobíVzato na vědomí bez projednávání
 8542/18JOIN(2018) 9 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji Unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé k přijetí dokumentu: "Konsolidace privilegovaného partnerství EU-Tunisko: strategické priority pro období 2018-2020"Vzato na vědomí bez projednávání
 8534/18COM(2018) 249 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHP a protokolu 37 (obsahující seznam stanovený v článku 101) k Dohodě o EHP (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)Vzato na vědomí bez projednávání
 8531/18COM(2018) 234 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast) - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění)Vzato na vědomí
 8518/18COM(2018) 179 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách]Vzato na vědomí bez projednávání
 8507/18COM(2018) 237 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Artificial Intelligence for Europe - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Umělá inteligence pro EvropuBere na vědomí s doporučením

<<707172737475767778>>ISP (příhlásit)