Celkem nalezeno 1522 dokumentů. (67. strana, celkem 102 stran)

KódReferenceNázevStav
 9018/18COM(2018) 263 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci, která byla Komisi svěřena podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“)Vzato na vědomí bez projednávání
 9006/18COM(2018) 286 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009Bere na vědomí s doporučením
 8991/18COM(2018) 289 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidlyVzato na vědomí bez projednávání
 8985/18COM(2018) 292 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Zpráva o provádění směrnice 2009/38/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství (přepracované znění) členskými státyVzato na vědomí bez projednávání
 8947/18C(2018) 2375 finalDoporučení Komise ze dne 25.4.2018 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchováváníVzato na vědomí bez projednávání
 8944/18COM(2018) 311 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se uděluje zmocnění k zahájení jednání s cílem rozdělit koncese WTO pro Unii ve formě celních kvót připojené ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu z roku 1994 s ohledem na vystoupení Spojeného království z UnieVzato na vědomí bez projednávání
 8943/18COM(2018) 287 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Německu a Polsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 5 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
 8922/18COM(2018) 284 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro emise CO2 pro nová těžká užitková vozidlaBere na vědomí s doporučením
 8921/18COM(2018) 306 finalSdělení Komise - Obnovená evropská agenda pro výzkum a inovace – příležitost Evropy utvářet svoji budoucnost: příspěvek Evropské komise k neformálnímu setkání vedoucích představitelů k tématu inovací v Sofii dne 16. května 2018Vzato na vědomí bez projednávání
 8891/18COM(2018) 256 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámce pro podporu pozorování a sledování vesmíru (SST) (2014-2017)Vzato na vědomí bez projednávání
 8878/18COM(2018) 276 finalNávrh nařízení Rady, kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží masoVzato na vědomí bez projednávání
 8859/18COM(2018) 266 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHSVzato na vědomí bez projednávání
 8853/18COM(2018) 302 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 767/2008, Regulation (EC) No 810/2009, Regulation (EU) 2017/2226, Regulation (EU) 2016/399, Regulation XX/2018 [Interoperability Regulation], and Decision 2004/512/EC and repealing Council Decision 2008/633/JHA - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a ruší rozhodnutí Rady 2008/633/SVVPodporuje pozici ČR
 8794/18COM(2018) 259 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex UnieVzato na vědomí bez projednávání
 8785/18COM(2018) 273 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rozvoji zařízení péče o děti pro malé děti s cílem posílit zapojení žen na trhu práce, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem rodičů a udržitelný růst podporující začlenění v Evropě („barcelonské cíle“)Vzato na vědomí bez projednávání

<<636465666768697071>>ISP (příhlásit)