Celkem nalezeno 1931 dokumentů. (5. strana, celkem 129 stran)

KódReferenceNázevStav
 8871/20COM(2020) 248 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Cesta k udržitelnějšímu rybolovu v EU: aktuální stav a hlavní směry pro rok 2021Navrženo k projednání
 8833/20COM(2020) 234 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených pro financování Evropského rozvojového fondu, včetně druhé splátky na rok 2020Navrženo k projednání
 8820/20COM(2020) 235 finalSdělení Komise Radě - Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu - Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvkůNavrženo k projednání
 8797/20COM(2020) 247 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví, pokud jde o oznámení rozdílů oproti přílohám 1 a 6 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví v souvislosti s pandemií covid-19Navrženo k projednání
 8786/20COM(2020) 399 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o třetím posouzení uplatňování dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutnéNavrženo k projednání
 8759/20COM(2020) 237 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Konvergenční zpráva 2020 (vypracovaná v souladu s čl. 140 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie)Navrženo k projednání
 8721/20COM(2020) 230 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění a výsledcích programu Pericles 2020 na ochranu eura proti padělání v roce 2019Navrženo k projednání
 8674/20COM(2020) 550 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letechNavrženo k projednání
 8613/20COM(2020) 225 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní právaNavrženo k projednání
 8607/20COM(2020) 227 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovuNavrženo k projednání
 8595/20COM(2020) 405 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program „EU pro zdraví“)Navrženo k projednání
 8555/20COM(2020) 459 finalPozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa, nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013Navrženo k projednání
 8514/20JOIN(2020) 8 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Boj proti dezinformacím o covid-19 - pravda a mýtyNavrženo k projednání
10306/20COM(2020) 376 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Celním výboru zřízeném Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, pokud jde o doporučení, které se týká použití článku 27 Protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráceVzato na vědomí bez projednávání
10300/20COM(2020) 398 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě stabilizace a přidružení zřízené Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu III k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráceVzato na vědomí bez projednávání

<<123456789>>ISP (příhlásit)