Celkem nalezeno 2052 dokumentů. (5. strana, celkem 137 stran)

KódReferenceNázevStav
11887/20SWD(2020) 902 finalCommission Staff Working Document - Assessment of the final national energy and climate plan of Czechia - Pracovní dokument útvarů Komise - Zhodnocení konečné verze vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatuPostoupeno výboru k projednání
11880/20COM(2020) 953 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku v oblasti konkurenceschopnosti čisté energiePostoupeno výboru k informaci
11871/20COM(2020) 950 finalReport from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2020 report on the State of the Energy Union pursuant to Regulation (EU) 2018/1999 on Governance of the Energy Union and Climate Action - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva za rok 2020 o stavu energetické unie podle nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatuPostoupeno výboru k informaci
11866/20COM(2020) 952 finalReport from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Renewable Energy Progress Report - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelné energiePostoupeno výboru k informaci
11863/20COM(2020) 954 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posouzení pokroku dosaženého členskými státy za rok 2020 při provádění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie a nákladově optimálních minimálních požadavků na energetickou náročnost v EU v souladu se směrnicí 2010/31/EU o energetické náročnosti budovPostoupeno výboru k informaci
11856/20COM(2020) 663 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU ke snížení emisí methanuPostoupeno výboru k projednání
11855/20COM(2020) 662 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Renovační vlna pro Evropu - ekologizace našich budov, vytvoření pracovních míst, zlepšení životních podmínekProjednat
11854/20COM(2020) 643 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zlepšení přístupu k právní ochraně v oblasti životního prostředí v EU a jejích členských státechPostoupeno výboru k projednání
11853/20COM(2020) 642 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty SpolečenstvíPostoupeno výboru k projednání
11832/20COM(2020) 656 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Světového fóra Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 a 153, návrhy změn celosvětových technických předpisů č. 7, 15 a 18, návrh změn vzájemného usnesení M.R.3, návrhy dvou nových předpisů OSN souvisejících s couváním a informačními systémy pro detekci chodců a cyklistů při rozjezdu a návrh nového celosvětového technického předpisu o stanovení výkonu elektrických vozidelVzato na vědomí bez projednávání
11703/20COM(2020) 634 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o tom, jak orgány v roce 2018 využívaly nařízení Rady č. 495/77, naposledy pozměněné nařízením č. 1945/2006 (o pracovní pohotovosti), č. 858/2004 (o zvláště náročných pracovních podmínkách) a č. 300/76, naposledy pozměněné nařízením č. 1873/2006 (o práci na směny)Vzato na vědomí bez projednávání
11693/20COM(2020) 583 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v radě Mezinárodní organizace pro kávuVzato na vědomí bez projednávání
11671/20COM(2020) 960 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Chorvatsku a Polsku v souvislosti s přírodními katastrofami a vyplacení záloh Chorvatsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Portugalsku a Španělsku v souvislosti s ohrožením veřejného zdravíVzato na vědomí bez projednávání
11643/20COM(2020) 636 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšené poradní pracovní skupině zřízené Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, pokud jde o přijetí jejího jednacího řáduVzato na vědomí bez projednávání
11642/20COM(2020) 638 finalSdělení Komise Radě - Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu - Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvků členských států na roky 2020, 2021 a 2022 a nezávazné prognózy na roky 2023-2024Vzato na vědomí bez projednávání

<<123456789>>ISP (příhlásit)