Celkem nalezeno 1931 dokumentů. (4. strana, celkem 129 stran)

KódReferenceNázevStav
10402/20COM(2020) 417 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu 3 k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráceNavrženo k projednání
10397/20COM(2020) 406 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu 4 k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráceNavrženo k projednání
10395/20COM(2020) 418 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě stabilizace a přidružení zřízené Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu 4 k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráceNavrženo k projednání
10394/20COM(2020) 391 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu 4 k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráceNavrženo k projednání
10369/20COM(2020) 437 finalNávrh nařízení Rady o otevření a správě autonomních celních kvót Unie pro dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období 2021–2027Navrženo k projednání
10363/20COM(2020) 350 finalZpráva Komise - Kontrola uplatňování práva Evropské unie - Výroční zpráva za rok 2019Navrženo k projednání
10354/20COM(2020) 472 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie, pokud jde o změny příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a předpisů přiložených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)Navrženo k projednání
10353/20COM(2020) 438 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na zasedáních smluvních stran Dohody o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánuNavrženo k projednání
10352/20COM(2020) 434 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se schvalují změny Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnské dohody) týkající se rozšíření její věcné a zeměpisné působnostiNavrženo k projednání
10314/20COM(2020) 433 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku v realizaci sítě TEN-T v letech 2016–2017Navrženo k projednání
10310/20COM(2020) 427 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 66. zasedání Výboru pro harmonizovaný systém Světové celní organizace, pokud jde o plánované přijetí stanovisek k sazebnímu zařazení, rozhodnutí o sazebním zařazení, změn vysvětlivek k harmonizovanému systému nebo jiných pokynů k výkladu harmonizovaného systému a doporučení potřebných k zajištění jednotného výkladu harmonizovaného systému podle úmluvy o harmonizovaném systémuNavrženo k projednání
10274/20COM(2020) 436 finalNávrh nařízení Rady, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodáchNavrženo k projednání
10041/20COM(2020) 343 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu nařízení (EU) 2019/125 ze dne 16. ledna 2019 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestáníNavrženo k projednání
 8902/20COM(2020) 226 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Shrnutí výročních zpráv o provádění operačních programů spolufinancovaných z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám v roce 2018Navrženo k projednání
 8877/20COM(2020) 236 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o překážkách obchodu a investic: 1. ledna - 31. prosince 2019Navrženo k projednání

<<12345678>>ISP (příhlásit)