Celkem nalezeno 2052 dokumentů. (3. strana, celkem 137 stran)

KódReferenceNázevStav
12636/20COM(2020) 687 finalSdělení Komise o dodatečných opatřeních v reakci na covid-19Projednat
12623/20COM(2020) 692 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního IrskaVzato na vědomí bez projednávání
12570/20COM(2020) 683 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi nařízením (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmiVzato na vědomí bez projednávání
12544/20COM(2020) 676 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ESVzato na vědomí bez projednávání
12529/20COM(2020) 673 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotný portál Evropské unie pro oblast celnictví a mění nařízení (EU) č. 952/2013Postoupeno výboru k informaci
12491/20COM(2020) 675 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trhVzato na vědomí bez projednávání
12477/20COM(2020) 682 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii 
12460/20COM(2020) 677 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zárukách krytých souhrnným rozpočtem - stav k 31. prosinci 2019Vzato na vědomí bez projednávání
12453/20COM(2020) 688 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o dočasná opatření v reakci na pandemii covidu-19, která souvisejí s daní z přidané hodnoty na očkovací látky proti covidu-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na covid-19Projednat
12405/20COM(2020) 685 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o úpravě dopravních „zelených pruhů“ v zájmu udržení chodu hospodářství během opětovného vypuknutí pandemie covidu-19Postoupeno výboru k informaci
12400/20COM(2020) 686 finalSdělení Komise - Covid-19 - Pokyny týkající se osob osvobozených od dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, pokud jde o provádění doporučení Rady 2020/912 ze dne 30. června 2020Vzato na vědomí bez projednávání
12386/20COM(2020) 678 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství, pokud jde o změnu dodatků 2-C-1 a 2-C-2 přílohy 2-C o motorových vozidlech a jejich částechVzato na vědomí bez projednávání
12383/20COM(2020) 671 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr, pokud jde o přistoupení Spojeného království k Mezinárodní dohodě o cukru z roku 1992Vzato na vědomí bez projednávání
12361/20COM(2020) 670 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření programu dokumentace úlovků tuňáka obecného (Thunnus thynnus) a o zrušení nařízení (EU) č. 640/2010Vzato na vědomí bez projednávání
12321/20COM(2020) 655 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Unie zaujat ve Smíšeném výboru EU-Kanada pro celní spolupráci v souvislosti s plánovaným přijetím rozhodnutí týkajícího se vzájemného uznávání kanadského programu „Partners in Protection“ a programu oprávněných hospodářských subjektů Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání

<<1234567>>ISP (příhlásit)