Celkem nalezeno 1928 dokumentů. (2. strana, celkem 129 stran)

KódReferenceNázevStav
10841/20COM(2020) 577 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2018/1139 as regards the capacity of the European Union Aviation Safety Agency to act as Performance Review Body of the Single European Sky - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1139, pokud jde o kapacitu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví působit jako orgán pro kontrolu výkonnosti v rámci jednotného evropského nebeNavrženo k projednání
10840/20COM(2020) 579 finalAmended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the implementation of the Single European Sky (recast) - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)Navrženo k projednání
10834/20COM(2020) 494 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - První zpráva o provádění víceletého plánu pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populaceNavrženo k projednání
10736/20COM(2020) 485 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectorsNavrženo k projednání
10724/20COM(2020) 490 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investicNavrženo k projednání
10705/20COM(2020) 492 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Desátá zpráva o stavu provádění a o programech provádění (podle článku 17 směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod)Navrženo k projednání
10682/20COM(2020) 568 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetuNavrženo k projednání
10678/20COM(2020) 383 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu, ve znění směrnice Rady (EU) 2017/952 ze dne 29. května 2017, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmiNavrženo k projednání
10648/20COM(2020) 493 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o strategickém výhledu z roku 2020 - Strategický výhled - Zmapování cesty k odolnější EvropěNavrženo k projednání
10631/20COM(2020) 558 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 10a odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/459 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích SpolečenstvíNavrženo k projednání
10591/20COM(2020) 496 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odstranění cel na určité produktyNavrženo k projednání
10582/20COM(2020) 483 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá další data uvedená v daném nařízeníNavrženo k projednání
10551/20COM(2020) 363 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 31. výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie - Boj proti podvodům - 2019Navrženo k projednání
10550/20COM(2020) 491 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na rozšíření onemocnění covid-19Navrženo k projednání
10544/20COM(2020) 358 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o operacích humanitární pomoci Evropské unie financovaných v roce 2019Navrženo k projednání

<<123456>>ISP (příhlásit)