Celkem nalezeno 1430 dokumentů. (2. strana, celkem 96 stran)

KódReferenceNázevStav
11516/19COM(2019) 360 finalCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council - Towards better implementation of the EU’s anti-money laundering and countering the financing of terrorism Framework - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Na cestě k lepšímu provádění rámce EU v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismuNavrženo k projednání
11514/19COM(2019) 370 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, která ovlivňují vnitřní trh a týkají se přeshraničních činnostíNavrženo k projednání
11509/19COM(2019) 346 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném podle prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu příloh II a VIII protokolu II dohodyNavrženo k projednání
11501/19COM(2019) 353 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Nineteenth Progress Report towards an effective and genuine Security Union - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Devatenáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní uniiNavrženo k projednání
11490/19COM(2019) 347 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé, v souvislosti se zamýšleným přijetím jednacího řádu pro zprostředkování, jednacího řádu pro rozhodčí řízení a kodexu chování rozhodcůNavrženo k projednání
11489/19COM(2019) 348 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé, pokud jde o přijetí seznamu rozhodcůNavrženo k projednání
11454/19COM(2019) 342 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o společném přezkumu provádění Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismuNavrženo k projednání
11449/19COM(2019) 352 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesůNavrženo k projednání
11435/19COM(2019) 341 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném na základě Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o přijetí protokolu č. 1 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráceNavrženo k projednání
11416/19COM(2019) 344 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhéNavrženo k projednání
11415/19COM(2019) 345 finalPozměněný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě partnerství zřízené Dohodou o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacích řádech Rady partnerství, Výboru pro partnerství a specializovaných podvýborů nebo dalších orgánůNavrženo k projednání
11414/19COM(2019) 339 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2018Navrženo k projednání
11315/19COM(2019) 338 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/124 a (EU) 2018/2025, pokud jde o některá rybolovná právaNavrženo k projednání
11313/19COM(2019) 333 finalZpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamentyNavrženo k projednání
11277/19COM(2019) 336 finalZpráva Komise Radě o provádění finanční pomoci poskytované zámořským zemím a územím v rámci 11. Evropského rozvojového fonduNavrženo k projednání

<<123456>>ISP (příhlásit)