Celkem nalezeno 1831 dokumentů. (118. strana, celkem 123 stran)

KódReferenceNázevStav
13120/17COM(2017) 602 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 a 134, celosvětových technických předpisů OSN č. 6 a 15, jednacího řádu WP.29 a obecných pokynů k regulačním postupům OSN a přechodným ustanovením v předpisech OSN a pokud jde o návrhy tří nových předpisů OSN, jednoho nového celosvětového technického předpisu OSN a návrhu nového vzájemného usneseníVzato na vědomí bez projednávání
13094/17COM(2017) 585 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí výroční zpráva o provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a PeruVzato na vědomí bez projednávání
13043/17COM(2017) 584 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod, pokud jde o změnu přílohy XII Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, jež v souladu s ustanoveními hlavy VI („Veřejné zakázky“) stanoví seznam kolumbijských zadavatelůVzato na vědomí bez projednávání
13017/17COM(2017) 583 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Můj region, má Evropa, naše budoucnost: sedmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnostiVzato na vědomí bez projednávání
12993/17COM(2017) 574 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Podvýboru pro cla zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, pokud jde o nahrazení protokolu I k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce novým protokolem, který odkazuje na Regionální úmluvu o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původuVzato na vědomí bez projednávání
12977/17COM(2017) 573 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora investic prostřednictvím dobrovolného posouzení ex ante aspektů zadávání veřejných zakázek pro velké projekty infrastrukturyVzato na vědomí bez projednávání
12963/17COM(2017) 565 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráceVzato na vědomí bez projednávání
12940/17COM(2017) 564 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé ve věci komplexního plánu, který Moldavská republika předložila v souvislosti s prováděním dohody v oblasti veřejných zakázekVzato na vědomí bez projednávání
12927/17COM(2017) 582 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP (Přípravná akce Unie v oblasti obranného výzkumu)Vzato na vědomí bez projednávání
12915/17COM(2017) 557 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Evropská komise zmocňuje, aby se státy CARIFORA vyjednala dohodu o ochraně zeměpisných označení na základě článku 145 Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a EUVzato na vědomí bez projednávání
12882/17COM(2017) 569 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státyVzato na vědomí bez projednávání
12881/17COM(2017) 568 finalNávrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o některá osvobození od daně pro plnění uvnitř SpolečenstvíVzato na vědomí bez projednávání
12880/17COM(2017) 567 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o certifikované osoby povinné k daniVzato na vědomí bez projednávání
12879/17COM(2017) 555 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Boj proti nezákonnému obsahu on-line: Zvyšování odpovědnosti on-line platforemBere na vědomí s doporučením
12878/17COM(2017) 570 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o ochraně a posílení SchengenuBere na vědomí s doporučením

<<114115116117118119120121122>>ISP (příhlásit)