Celkem nalezeno 1819 dokumentů. (1. strana, celkem 122 stran)

KódReferenceNázevStav
10041/20COM(2020) 343 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the review of Regulation (EU) 2019/125 of 16 January 2019 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu nařízení (EU) 2019/125 ze dne 16. ledna 2019 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestáníNavrženo k projednání
10034/20JOIN(2020) 13 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zvláštní administrativní oblast Hongkong: výroční zpráva za rok 2019Navrženo k projednání
10032/20JOIN(2020) 12 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zvláštní administrativní oblast Macao: výroční zpráva za rok 2019Navrženo k projednání
10027/20COM(2020) 332 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a RéunionuNavrženo k projednání
10010/20COM(2020) 605 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the EU Security Union Strategy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii bezpečnostní unie EUNavrženo k projednání
 9977/20COM(2020) 607 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětíNavrženo k projednání
 9976/20COM(2020) 623 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic na pevné spojení v Lamanšském průlivuNavrženo k projednání
 9974/20COM(2020) 622 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, jímž se Francie zmocňuje k jednání o dohodě, kterou se doplňuje její stávající dvoustranná smlouva se Spojeným královstvím o výstavbě a provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu soukromými koncesionářiNavrženo k projednání
 9964/20COM(2020) 337 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/1011 as regards the exemption of certain third country foreign exchange benchmarks and the designation of replacement benchmarks for certain benchmarks in cessation - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o vynětí některých referenčních hodnot týkajících se směnných kurzů třetích zemí a určení náhradních referenčních hodnot pro některé ukončené referenční hodnotyNavrženo k projednání
 9957/20COM(2020) 280 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU as regards information requirements, product governance and position limits to help the recovery from the COVID-19 pandemic - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informování, řízení produktů a limity pozic na podporu oživení po pandemii covid-19Navrženo k projednání
 9954/20COM(2020) 305 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu směrnice 2016/681 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnostiNavrženo k projednání
 9951/20COM(2020) 284 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the creation of a specific framework for simple, transparent and standardised synthetic securitisation, limited to balance-sheet synthetic securitisation (Text with EEA relevance) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vytvoření specifického rámce pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou syntetickou sekuritizaci, omezený na rozvahovou syntetickou sekuritizaci (Text s významem pro EHP)Navrženo k projednání
 9950/20COM(2020) 283 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards adjustments to the securitisation framework to support the economic recovery in response to the COVID-19 pandemic - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci na podporu hospodářského oživení po pandemii covid-19Navrženo k projednání
 9949/20COM(2020) 282 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/2402 laying down a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, transparent and standardised securitisation to help the recovery from the COVID-19 pandemic - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, za účelem podpory oživení po pandemii covid-19Navrženo k projednání
 9947/20COM(2020) 281 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/1129 as regards the EU Recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries to help the recovery from the COVID-19 pandemic - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené úpravy týkající se finančních zprostředkovatelů na podporu oživení po pandemii covid-19Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)