Celkem nalezeno 1553 dokumentů. (1. strana, celkem 104 stran)

KódReferenceNázevStav
 6102/20COM(2020) 56 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 o evropských environmentálních hospodářských účtechNavrženo k projednání
 6099/20COM(2020) 58 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Maritime Organization during the 75th session of the Marine Environment Protection Committee and the 102nd session of the Maritime Safety Committee on the adoption of amendments to Annex Vi to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, amendments to Chapter II-1 of the International Convention for the Safety of Life at Sea and amendments to the International Code of Safety for Ship Using Gases or Other Low-flashpoint Fuels - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 75. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí a na 102. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace k přijetí změn přílohy VI Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí, změn kapitoly II-1 Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři a změn v Mezinárodním předpisu o bezpečnosti plavidel používajících plyny nebo jiná paliva s nízkým bodem vzplanutíNavrženo k projednání
 6085/20COM(2020) 53 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru pro celní spolupráci zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách, pokud jde o přijetí jednacího řádu Smíšeného výboru pro celní spolupráciNavrženo k projednání
 6045/20COM(2020) 52 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiNavrženo k projednání
 6044/20COM(2020) 51 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiNavrženo k projednání
 5953/20COM(2020) 38 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění Evropského energetického programu pro hospodářské oživení a o využívání Evropského fondu pro energetickou účinnostNavrženo k projednání
 5949/20JOIN(2020) 3 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o všeobecném systému preferencí za období 2018–2019Navrženo k projednání
 5937/20COM(2020) 47 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zhodnocení pravidel fakturace podle směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
 5872/20COM(2020) 59 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě Mezinárodní organizace pro civilní letectví, pokud jde o přijetí změn několika příloh Chicagské úmluvyNavrženo k projednání
 5861/20COM(2020) 16 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva z roku 2019 předkládající statistické údaje o používání zvířat pro vědecké účely v členských státech Evropské unie v letech 2015-2017Navrženo k projednání
 5858/20COM(2020) 15 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely v členských státech Evropské unieNavrženo k projednání
 5849/20COM(2020) 57 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Enhancing the accession process - A credible EU perspective for the Western Balkans - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení procesu přistoupení - Důvěryhodná perspektiva EU pro západní BalkánNavrženo k projednání
 5817/20COM(2020) 55 finalSdělení Komise - Přezkum správy ekonomických záležitostí: zpráva o používání nařízení (EU) č. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 a 473/2013 a o vhodnosti směrnice Rady 2011/85/EUNavrženo k projednání
 5816/20COM(2020) 32 finalNávrh rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a UkrajinouNavrženo k projednání
 5801/20COM(2020) 42 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 a 152, návrhy změn celosvětových technických předpisů č. 3, 6 a 16, návrh změn úplného usnesení R.E.5 a návrhy povolení k vypracování změny celosvětového technického předpisu č. 6 a k vypracování nového celosvětového technického předpisu o stanovení výkonu elektrifikovaného vozidla (DEVP)Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)