Celkem nalezeno 1528 dokumentů. (1. strana, celkem 102 stran)

KódReferenceNázevStav
 5442/20COM(2020) 24 finalProposal for a Council Decision authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190) of the International Labour Organization - Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o násilí a obtěžování z roku 2019 (č. 190)Navrženo k projednání
 5396/20COM(2020) 17 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 63. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o doplnění na seznam látek v tabulce I Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkamiNavrženo k projednání
 5353/20COM(2020) 14 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaciProjednat
 5269/20COM(2020) 21 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Investiční plán pro udržitelnou Evropu - Investiční plán Zelené dohody pro EvropuProjednat
 5259/20COM(2018) 375 final, COM(2020) 23 finalPozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a vízaProjednat
 5256/20COM(2020) 22 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaciProjednat
 5253/20COM(2020) 7 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 ze dne 8. června 2016 o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (dříve známého jako nařízení o přístupu na trh)Vzato na vědomí bez projednávání
 5232/20COM(2020) 8 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie na třináctém zasedání konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů s ohledem na návrhy různých stran na změnu příloh úmluvy a s ohledem na odvolání výhrady vznesené k uvedené úmluvěVzato na vědomí bez projednávání
 5167/20COM(2020) 4 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů ve znění nařízení (EU) 2015/1775Vzato na vědomí bez projednávání
 5107/20COM(2020) 5 finalNávrh nařízení Rady o změně nařízení Rady (EU) 2018/1977 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2019–2020Vzato na vědomí bez projednávání
 5052/20COM(2020) 1 finalNávrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu o provádění Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou republikouVzato na vědomí bez projednávání
 5051/20COM(2020) 2 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou a jejího prováděcího protokolu (2020–2026) jménem UnieVzato na vědomí bez projednávání
 5050/20COM(2020) 3 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou a jejího prováděcího protokolu (2020–2026)Vzato na vědomí bez projednávání
 5035/20COM(2019) 653 finalNávrh společné zprávy Komise a Rady o zaměstnanosti, která doprovází sdělení Komise o roční strategii udržitelného růstu 2020Projednat
15321/19COM(2019) 650 finalSdělení Komise - Strategie pro udržitelný růst na rok 2020Projednat

12345>>ISP (příhlásit)