Celkem nalezeno 1784 dokumentů. (1. strana, celkem 119 stran)

KódReferenceNázevStav
 9640/20COM(2020) 303 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2408, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
 9583/20COM(2020) 307 finalZpráva Komise - Souhrnná výroční zpráva za rok 2018 o provádění režimu licencí FLEGT stanoveného nařízením (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenstvíNavrženo k projednání
 9576/20COM(2020) 296 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění makrofinanční pomoci třetím zemím v roce 2019Navrženo k projednání
 9571/20COM(2020) 325 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council - Third Report Under the Visa Suspension Mechanism - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí zpráva v rámci mechanismu pro pozastavení zrušení vízové povinnostiNavrženo k projednání
 9549/20COM(2020) 308 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 520/2007Navrženo k projednání
 9548/20COM(2020) 322 finalNávrh nařízení Rady o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2021 až 2023Navrženo k projednání
 9543/20COM(2020) 302 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2019Navrženo k projednání
 9540/20COM(2020) 291 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových právNavrženo k projednání
 9538/20COM(2020) 324 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Getting ready for changes - Communication on readiness at the end of the transition period between the European Union and the United Kingdom - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Příprava na změny - Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvímNavrženo k projednání
 9509/20COM(2020) 311 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the follow-up to the discharge for the 2018 financial year (Summary) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o opatřeních přijatých v návaznosti na udělení absolutoria za rozpočtový rok 2018 (shrnutí)Navrženo k projednání
 9494/20COM(2020) 292 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1855, kterým se Rumunsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
 9469/20COM(2020) 293 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění a významu pracovního plánu Evropské unie v oblasti sportu na období 2017–2020Navrženo k projednání
 9451/20COM(2020) 295 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném na základě Prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu některých ustanovení Protokolu II o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráceNavrženo k projednání
 9413/20COM(2020) 286 finalZpráva Komise Radě o provádění finanční pomoci poskytované zámořským zemím a územím v rámci 11. Evropského rozvojového fondu v roce 2019Navrženo k projednání
 9390/20COM(2020) 301 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vodíková strategie pro klimaticky neutrální EvropuNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)