Celkem nalezeno 1997 dokumentů. (1. strana, celkem 134 stran)

KódReferenceNázevStav
12020/20COM(2020) 654 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the fortieth meeting of the Standing Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Nature Habitats (Bern Convention) - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na čtyřicátém zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva)Navrženo k projednání
11987/20COM(2020) 652 finalProposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a General Union Environment Action Programme to 2030 - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030Navrženo k projednání
11976/20COM(2020) 667 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Chemicals Strategy for Sustainability - Towards a Toxic-Free Environment - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro udržitelnost chemických látek - Na cestě k životnímu prostředí bez toxických látekNavrženo k projednání
11973/20COM(2020) 635 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Stav přírody v Evropské unii - Zpráva o stavu a trendech u druhů a typů stanovišť chráněných podle směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť za období 2013–2018Navrženo k projednání
11965/20COM(2020) 951 finalReport from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Energy prices and costs in Europe - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Ceny energií a náklady na energie v EvropěNavrženo k projednání
11887/20SWD(2020) 902 finalCommission Staff Working Document - Assessment of the final national energy and climate plan of Czechia - Pracovní dokument útvarů Komise - Zhodnocení konečné verze vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatuNavrženo k projednání
11880/20COM(2020) 953 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on progress of clean energy competitiveness - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku v oblasti konkurenceschopnosti čisté energieNavrženo k projednání
11871/20COM(2020) 950 finalReport from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2020 report on the State of the Energy Union pursuant to Regulation (EU) 2018/1999 on Governance of the Energy Union and Climate Action - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva za rok 2020 o stavu energetické unie podle nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatuNavrženo k projednání
11866/20COM(2020) 952 finalReport from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Renewable Energy Progress Report - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelné energieNavrženo k projednání
11863/20COM(2020) 954 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council - 2020 assessment of the progress made by Member States towards the implementation of the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU and towards the deployment of nearly zero-energy buildings and cost-optimal minimum energy performance requirements in the EU in accordance with the Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zhodnocení pokroku členských států při provádění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a při zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie a nákladově optimálních minimálních požadavků na energetickou náročnost v EU podle směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov za rok 2020Navrženo k projednání
11856/20COM(2020) 663 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on an EU strategy to reduce methane emissions - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro snížení emisí methanuNavrženo k projednání
11855/20COM(2020) 662 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Renovační vlna pro Evropu - ekologizace našich budov, vytvoření pracovních míst, zlepšení životních podmínekNavrženo k projednání
11854/20COM(2020) 643 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zlepšení přístupu k právní ochraně v oblasti životního prostředí v EU a jejích členských státechNavrženo k projednání
11853/20COM(2020) 642 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty SpolečenstvíNavrženo k projednání
11832/20COM(2020) 656 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Světového fóra Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 a 153, návrhy změn celosvětových technických předpisů č. 7, 15 a 18, návrh změn vzájemného usnesení M.R.3, návrhy dvou nových předpisů OSN souvisejících s couváním a informačními systémy pro detekci chodců a cyklistů při rozjezdu a návrh nového celosvětového technického předpisu o stanovení výkonu elektrických vozidelNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)