Celkem nalezeno 1776 dokumentů. (86. strana, celkem 119 stran)

KódReferenceNázevStav
 8542/18JOIN(2018) 9 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji Unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé k přijetí dokumentu: "Konsolidace privilegovaného partnerství EU-Tunisko: strategické priority pro období 2018-2020"Vzato na vědomí bez projednávání
 8534/18COM(2018) 249 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHP a protokolu 37 (obsahující seznam stanovený v článku 101) k Dohodě o EHP (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)Vzato na vědomí bez projednávání
 8531/18COM(2018) 234 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast) - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění)Vzato na vědomí
 8518/18COM(2018) 179 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách]Vzato na vědomí bez projednávání
 8507/18COM(2018) 237 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Artificial Intelligence for Europe - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Umělá inteligence pro EvropuBere na vědomí s doporučením
 8505/18COM(2018) 265 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 1-3/2018Vzato na vědomí bez projednávání
 8492/18COM(2018) 232 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Směrem ke společnému evropskému datovému prostoruVzato na vědomí
 8468/18COM(2018) 231 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the implementation and functioning of the .eu Top Level Domain name and repealing Regulation (EC) No 733/2002 and Commission Regulation (EC) No 874/2004 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavádění a fungování domény nejvyšší úrovně .eu a o zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a nařízení Komise (ES) č. 874/2004Vzato na vědomí bez projednávání
 8460/18JOIN(2018) 11 finalJoint Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part - Společný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé jménem Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
 8459/18JOIN(2018) 10 finalJoint Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part - Společný návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhéVzato na vědomí bez projednávání
 8413/18COM(2018) 238 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služebBere na vědomí s doporučením
 8411/18COM(2018) 213 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of certain criminal offences and repealing Council Decision 2000/642/JHA - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví pravidla pro usnadnění využívání finančních a jiných informací pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání některých trestných činů a kterou se ruší rozhodnutí Rady 2000/642/SVVVzato na vědomí
 8403/18COM(2018) 235 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Následné hodnocení projektu Evropská hlavní města kultury pro rok 2016 (Donostia – San Sebastián a Vratislav)Vzato na vědomí bez projednávání
 8367/18COM(2018) 219 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropské maloobchodní odvětví pro 21. stoletíBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 8366/18COM(2018) 240 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání jménem Evropské unie o uzavření nové dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu s Madagaskarskou republikou a protokolu k této dohoděVzato na vědomí bez projednávání

<<828384858687888990>>ISP (příhlásit)