Celkem nalezeno 1771 dokumentů. (84. strana, celkem 119 stran)

KódReferenceNázevStav
 8943/18COM(2018) 287 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Německu a Polsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 5 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
 8922/18COM(2018) 284 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro emise CO2 pro nová těžká užitková vozidlaBere na vědomí s doporučením
 8921/18COM(2018) 306 finalSdělení Komise - Obnovená evropská agenda pro výzkum a inovace – příležitost Evropy utvářet svoji budoucnost: příspěvek Evropské komise k neformálnímu setkání vedoucích představitelů k tématu inovací v Sofii dne 16. května 2018Vzato na vědomí bez projednávání
 8891/18COM(2018) 256 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámce pro podporu pozorování a sledování vesmíru (SST) (2014-2017)Vzato na vědomí bez projednávání
 8878/18COM(2018) 276 finalNávrh nařízení Rady, kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží masoVzato na vědomí bez projednávání
 8859/18COM(2018) 266 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHSVzato na vědomí bez projednávání
 8853/18COM(2018) 302 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 767/2008, Regulation (EC) No 810/2009, Regulation (EU) 2017/2226, Regulation (EU) 2016/399, Regulation XX/2018 [Interoperability Regulation], and Decision 2004/512/EC and repealing Council Decision 2008/633/JHA - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a ruší rozhodnutí Rady 2008/633/SVVPodporuje pozici ČR
 8794/18COM(2018) 259 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex UnieVzato na vědomí bez projednávání
 8785/18COM(2018) 273 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rozvoji zařízení péče o děti pro malé děti s cílem posílit zapojení žen na trhu práce, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem rodičů a udržitelný růst podporující začlenění v Evropě („barcelonské cíle“)Vzato na vědomí bez projednávání
 8780/18COM(2018) 261 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území Unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ESVzato na vědomí bez projednávání
 8739/18COM(2018) 264 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobkyVzato na vědomí bez projednávání
 8725/18COM(2018) 214 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Posílení ochrany oznamovatelů na úrovni EUVzato na vědomí
 8713/18COM(2018) 218 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva UnieVzato na vědomí
 8704/18COM(2018) 258 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé ve věci aktualizace přílohy III (Sbližování právních předpisů) týkající se pravidel pro normalizaci, akreditaci, posuzování shody, technické předpisy a metrologii a přílohy XVI (Veřejné zakázky) dohodyVzato na vědomí bez projednávání
 8693/18COM(2018) 257 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů na základě zpráv členských států za období 2012–2015Vzato na vědomí bez projednávání

<<808182838485868788>>ISP (příhlásit)